เมื่อวานช่วงบ่ายโมง  มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับองค์กร เครือข่ายภาคประชาชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยการชักชวนของ ครูนงเมืองคอน  งานน้ีไปถึงก็เจอกับคนหน้างาน ที่ทำงานพ้ืนที่จากภาคประชาชน ทั้งใน เขตอำเภอเมือง และต่าง อำเภอ  และยังได้เจอคนที่มีความรุ้ความ สามารถในการพัฒนาอย่าง ผู้ใหญ่ โกเมศ  จากอำเภอชะอวดอีกด้วย

           ส่วนสำคัญในการประชุมในช่วงบ่ายคือ การขับเคลื่อนงาน  ที่บูรณาการกับโครงการจัดการความรู้ของท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีการนำเสนอ โมเดลการพัฒนาจังหวัดนครศรี ธรรมราชของซึ่งวางรูปแบบโดยท่านผู้ว่าฯ นายวิชม ทองสงค์  เขียนลงกระดาษเป็นรูปหยดน้ำ "หยดน้ำเพชร" มอบให้ครูนงเมืองคอน มาตีความหมาย ผมไม่รู้ว่าครูนง จะเขียนออกมาอย่างไร สำหรับผม ผมตีความหมายอย่างน้ีครับ...

  • หยดน้ำเพชร คือ  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวม ที่เราจะต้องมาเจียรไนให้สวยงาม
  • ในหยดน้ำเพชรนั้นมี มุมหรือเหลี่ยม ที่เป็นหลักอยู่แล้ว  3  มุม คือ  อบจ. /เทศบาล /อบต.
  • นอกจากมุมใหญ่  3  มุม แล้วยังมีเหลี่ยมต่าง ๆที่ทำให้  3 มุมของเพชรมีความสวยงามยิ่งขึ้น คือ  จังหวัด  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผู้รู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • มีตัวที่เป็นตัวเชื่อมหรือตั้งบนฐานคือ  ภาคีสนับสนุน  ซึ่งมาจาก  หน่วยงาน  องค์กรต่างๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เต็มใจ เข้าร่วมกับโครงการน้ี
  • ฐานของเพชรคือ ฐานนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

             เพชร  เป็นสิ่งที่มีค่าจะเกิดประกายแวววาวเมื่อ ได้รับการ เจียรไน  ให้เป็นเหลี่ยมเป็นมุม เพื่อที่จะให้เกิดการหักเหของแสง เพิ่มความสวยงาม และมีค่า  เพราะฉะนั้น  ในการเจียรไน เพชร เม็ดน้ีของท่านผู้ว่าฯ ที่ใช้ช่างที่มีใจร่วมทำด้วย ความสมัครใจ  เต็มใจ  ตั้งใจ  และอดทนในการเจียรไน  ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วก็ต้องจอง กัน คนละเหลี่ยม คนละมุม  แต่ต้องเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ คือ เพชรออกมาสวยงามเป็น "ชุมชนอินทรีย์" ที่แข็งแรง  พึ่งตนเองได้

             ช่างที่เจียรไนแม้จะคนละเหลี่ยม คนละมุมตามหน้างาน ของตัวเอง  โดยใช้เครื่องมือเจียรไน  คือ  "การจัดการความรู้" แต่ทุกเหลี่ยมที่ช่างแต่ละหน่วยงานเจียรไน จะทำให้ "เพชรนครศรีธรรมราช" มีความงามอย่างสมบูรณ์