กศนเพื่อนเรียนรู้

Wichianchay
บทบาทหน้าที่/ภารกิจคุณอำนวย เครื่องมือเทคนิคใหม่
การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) คือ เครื่องมือเพื่อใล้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กันใน 4 ประการ 1. เป้าหมายของาน 2. เป้าหมายการพัฒนาคน 3. เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป้นองค์แห่งการเรียนรู้ 4. เป้าหมายการเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความเดื้ออาทรระหว่างกัน คุญอำนวยในการบวนการจัดการความรู้ องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้ 1. คน 2. เทคโนโลยี 3. กระบวนการเรียนรู้ ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ 1. ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้กำหนดผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่ "คุณเอื้อ" 2. คุณเอื้อ - เอาหัวปลาไปขายให้ผู้บริหารสูงสุด - หาคุณอำนวย - เชื่อมโยง หัวปลา กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คนสำคัญของการจัดการความรู้ 3. คุณอำนวย 4. คุณกิจ 5. คุณประสาน 6. คุณลิขิต คุณอำนวยคือ ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ บทบาทหน้าที่คุณอำนวย 1. ร่วมกับ "คุณเดื้อ" กำหนดหัวปลา 2. จัดตลาดนัดความรู้ 3. จัดการดูงาน 4. จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณสมบัติของ"คุณอำนวย" 1. สร้างความชัดเจนและสร้างแรงจูงใจให้กับคุณเอื้อและคุณกิจ 2. ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. สร้างบรรยากาศที่ดี บทบาทหน้าที่ของคุณอำนวย 1. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ 2. เชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับความรู้นอกองค์กร คุณสมบัติของคุณ "อำนวย" 1. มีทักษะในการตั้งคำถาม สรุปประเด็น 2. รู้จักเครื่องมือ/เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 5. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 6. เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดี 7. มีส่วนร่วมและผลักดันกำหนดนโยบายเป้าหมาย ความคาดหวังและผลลัพธ์ 8. เป็นที่ปรึกษา/พี่เล้ยงและแก้ปัญหา 9. ติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ 10. ผลักดันให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 11. รู้จักใ้ช้หลักการให้รางวัล การชมเชย หลักการสำคัญสำหรับคุณอำนวย ที่ใชในการ Facilitate 1. สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 2. ให้ความสำคัญกับคุณ กิจ 3. กระตุ้นความรู้ฝังลึก ออกมา 4. บริหารเวลา 5. พยายามใช้ประเด็นในการกระตุ้นการพูดคุย เครื่องมือและเทคนิค 1.Share&Learn 2. Mind Map] 3. CAR Technique 4. Story Telling 5. Dialogue 6. Brain Storming 7. AAR 8. River diagram 9. ฺBenchmaking 10. Per assist 11. COP หลุมดำ "คุณอำนวย" 1. ไม่ีเข้าใจบทบาท 2. อธิบายต่อไม่ได้ 3. เชื่อมต่อกับนายไม่ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ การบริหารการปฏิบัติราชการยุคใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 80055, เขียน: 22 Feb 2007 @ 12:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)