การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) คือ เครื่องมือเพื่อใล้ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อม ๆ กันใน 4 ประการ 1. เป้าหมายของาน 2. เป้าหมายการพัฒนาคน 3. เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป้นองค์แห่งการเรียนรู้ 4. เป้าหมายการเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะความเดื้ออาทรระหว่างกัน คุญอำนวยในการบวนการจัดการความรู้ องค์ประกอบที่สำคัญของการจัดการความรู้ 1. คน 2. เทคโนโลยี 3. กระบวนการเรียนรู้ ความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ 1. ผู้บริหารสูงสุด เป็นผู้กำหนดผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่ "คุณเอื้อ" 2. คุณเอื้อ - เอาหัวปลาไปขายให้ผู้บริหารสูงสุด - หาคุณอำนวย - เชื่อมโยง หัวปลา กับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ คนสำคัญของการจัดการความรู้ 3. คุณอำนวย 4. คุณกิจ 5. คุณประสาน 6. คุณลิขิต คุณอำนวยคือ ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ บทบาทหน้าที่คุณอำนวย 1. ร่วมกับ "คุณเดื้อ" กำหนดหัวปลา 2. จัดตลาดนัดความรู้ 3. จัดการดูงาน 4. จัดพื้นที่เสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณสมบัติของ"คุณอำนวย" 1. สร้างความชัดเจนและสร้างแรงจูงใจให้กับคุณเอื้อและคุณกิจ 2. ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. สร้างบรรยากาศที่ดี บทบาทหน้าที่ของคุณอำนวย 1. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติ 2. เชื่อมโยงการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กรกับความรู้นอกองค์กร คุณสมบัติของคุณ "อำนวย" 1. มีทักษะในการตั้งคำถาม สรุปประเด็น 2. รู้จักเครื่องมือ/เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 3. สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 5. สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 6. เป็นผู้สร้างบรรยากาศที่ดี 7. มีส่วนร่วมและผลักดันกำหนดนโยบายเป้าหมาย ความคาดหวังและผลลัพธ์ 8. เป็นที่ปรึกษา/พี่เล้ยงและแก้ปัญหา 9. ติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ 10. ผลักดันให้เกิดเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ 11. รู้จักใ้ช้หลักการให้รางวัล การชมเชย หลักการสำคัญสำหรับคุณอำนวย ที่ใชในการ Facilitate 1. สร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 2. ให้ความสำคัญกับคุณ กิจ 3. กระตุ้นความรู้ฝังลึก ออกมา 4. บริหารเวลา 5. พยายามใช้ประเด็นในการกระตุ้นการพูดคุย เครื่องมือและเทคนิค 1.Share&Learn 2. Mind Map] 3. CAR Technique 4. Story Telling 5. Dialogue 6. Brain Storming 7. AAR 8. River diagram 9. ฺBenchmaking 10. Per assist 11. COP หลุมดำ "คุณอำนวย" 1. ไม่ีเข้าใจบทบาท 2. อธิบายต่อไม่ได้ 3. เชื่อมต่อกับนายไม่ได้