แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice )

เป็นแนวการทำงานเบื้องต้น ในการซ่อมบำรุงและจัดการระบบข้อมูล

  1. 1. Breakdown Maintenance    ซ่อมแซมความบกพร่องเมื่อเสีย
  2. 2. Preventive  Maintenance      บำรุงรักษาก่อนเสียหาย
  3. 3. Corrective  Maitenance     แก้ไข ซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว
  4. 4. Maintenance  Free   กำหนดเงื่อนไขในการบำรุงรักษา
  5. 5. Productive Maintenance   การบำรุงรักษาต่าง แบบผสมผสานกัน