สร้างกุศลด้วยปัญญา

แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังครู

การสร้างกุศลด้วยปัญญา

                โรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  ของเรา  ขาดแคลนอัตรากำลังครู  หลายโรงเรียน หลายอัตรา อันเนื่องมาจากการปรับขนาดกำลังคนภาครัฐของรัฐบาล โดยการลดอัตรากำลังครูที่เกษียณอายุราชการ
                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  
หาวิธีการแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังหลายวิธี  มีวิธีหนึ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1  เราใช้  และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คือ  ใช้การสร้างกุศลด้วยปัญญามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังของโรงเรียน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่  ปี  2548   ปี  2549
      การดำเนินการ
                1.  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดหาผู้สร้างกุศลด้วยปัญญา
                         คุณสมบัติของผู้เข้าโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา  กำหนดไว้  ดังนี้
                            -  ข้าราชการบำนาญ
                            -  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
                            -  พระภิกษุสงฆ์
                            -  ผู้นำทางศาสนาอื่น
                            -  ผู้ที่มีความรู้  มีทักษะ  มีความสามารถ    เช่น 
นักศึกษา  คณาจารย์  ผู้บริหารโรงเรียน  และผู้บริหารการศึกษาของรัฐและเอกชน
                            -  บุคคลอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม
                         เงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา
                            -  เป็นผู้มีความสนใจ  มีความพร้อมเสียสละเวลา  กำลังกาย  กำลังใจ  ที่จะสร้างกุศลด้วยปัญญา  โดยเข้ามาช่วยสอนในโรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลังครู
                            -  เป็นผู้ที่ไม่เรียกร้องสิทธิใด  ๆ  เมื่อเข้าร่วมการสร้างกุศลด้วยปัญญา
                            -  เป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสม
                         วิธีการจัดหาผู้สร้างกุศลด้วยปัญญา  มี  2  วิธี  คือ
                            -  โรงเรียนจัดหาเอง
                            -  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาให้
              2.  การประกาศเกียรติคุณ  เชิดชูเกียรติ
                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1  จะมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ  ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญาทุกคน

 ผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา
             
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ
              ปี  2548  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา  17  โรงเรียน  29  ราย  ช่วยลดอัตราความขาดแคลนอัตรากำลังครูของโรงเรียน  ร้อยละ  12.50  
               ปี  2549  มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสร้างกุศลด้วยปัญญา  18  โรงเรียน  35 ราย  ช่วยลดอัตราความขาดแคลนอัตรากำลังครูของโรงเรียน  ร้อยละ  14.50  
             ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ 
            1.  นักเรียนมีความสนใจ  เอาในใส่ในการเรียนการสอน
            2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
            3.  นักเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง  รู้หน้าที่  รู้จักแบ่งเวลา
            4.  นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ในด้านดนตรีไทย  กลองยาว  งานบ้าน   งานประดิษฐ์  สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน  และชุมชนได้เป็นอย่างดี

             การสร้างกุศลด้วยปัญญา   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังได้ดีในระดับหนึ่ง   เราถือว่า  การสร้างกุศลด้วยปัญญาของเรา
ประสบผลสำเร็จ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของรา  จะดำเนินโครงการนี้ต่อไป   เพราะโรงเรียนยังให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง 

     การสร้างกุศลด้วยปัญญามีค่ายิ่ง  เหนือกว่าสิ่งใดใดในโลกหล้า
 จงทำบุญสร้างกุศลกันเถิดนา           เกิดภพหน้าสุขสันต์นิรันดร์เทอญ


        สมทรง  มีชูจิตร์
            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสร้างกุศลด้วยปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#aya2

หมายเลขบันทึก: 80069, เขียน: 22 Feb 2007 @ 14:20 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)