21 ก.พ. 50 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร คือ ศาสตราจารย์ ดร. เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

 ท่านอาจารย์เสริมศักดิ์ แนะไว้ว่า เราความต้องแยกแยะให้ชัดเจนก่อนว่า การให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (process) กับวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพ (output) หรือนักศึกษาจบเร็ว อาจจะเป็นคนละเรื่องกัน กล่าวคือ

...อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาดี อาจจะไม่ได้หมายความว่า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจะดี หรือนักศึกษาจะจบเร็วเสมอไป ในทางกลับกัน วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาดี ได้รับรางวัล หรือนักศึกษาจบได้ตามเวลา อาจไม่ได้เกิดจากการมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้คำปรึกษาดี...

อย่างไรก็ตาม การให้คำปรึกษา เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ดี