หากนิยามอย่างเรียบง่ายว่า  ความฝัน  การวาดภาพในใจ  การนึกคิด  เป็นสาระแห่งความหมายของคำว่า  จินตนาการ   สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นฐานของการต่อยอดไปสู่การออกแบบในหลากหลายสาระ ทั้งสาระทางวิชาการ   สาระทางการดำรงชีวิต    สาระทางการปฏิบัติงานในหน้าที่   ซึ่งที่กล่าวมานี้ยังไม่ลงลึกถึงการนิยามแบบวิชาการว่าจินตนาการมีความหมายครอบคลุมไปถึงมิติใดบ้าง                                        

แต่สิ่งที่เป็นประจักษ์กับทุกท่านก็คือหากผู้คนไม่มีจินตนาการหรือมีน้อยในการปฏิบัติการใดๆ   เราค่อนข้างเชื่อได้ว่าความสำเร็จของงานนั้นๆมีข้อจำกัดในทันที   อย่างไรก็ดีจินตนาการกับการออกแบบเรื่องใดๆ จึงเป็นสิ่งที่เกิดและมีควบคู่กันเสมอ 
                                     

กระบวนการจัดการศึกษาทุกระดับ มุ่งเน้นผลลัพธ์ไปที่คุณภาพคน  และด้วยเหตุผลสำคัญอันนี้  การวาดภาพในใจ  การนึกคิด   ความฝัน  ของครูและเด็กๆ จึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำไปสู่การออกแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
                                   

จินตนาการในด้านการจัดการศึกษา  ย่อมมีหลากหลายรูปแบบเป็นไปตามจังหวะและลีลาของวิชา   เมื่อพิจารณาแบบวางใจให้เป็นกลางแล้ว  เราจะเห็นว่าในบางวิชา  บางเนื้อหา เอื้อต่อการจินตนาการที่ก่อรูปสู่การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว  แต่บางเนื้อหา  บางวิชา   ดูเหมือนมีความเป็นนามธรรมสูงมาก   มากจนเป็นเหตุให้ครูและเด็กๆบางส่วนจินตนาการไปไม่ถึง    
ยกตัวอย่างเช่น  ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ได้กล่าวถึงสาระที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช   2544    ซึ่งในบางตอนกล่าวไว้ว่า 
   
      เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจ ต่างๆ   รวมถึงความสัมพันธ์ ของระบบเศรษฐกิจ และความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก…”   
                                  

หากท่านเป็นครูที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ให้เด็กๆระดับชั้นประถมศึกษา  ท่านจะมีจินตนาการที่เป็นฐานสู่การออกแบบการเรียนรู้ อย่างไร   สิ่งนี้ในฐานะที่ผมเป็นครูบ้านนอกคนหนึ่ง มีความเห็นว่า จินตนาการของบรรดาท่านผู้รู้ในส่วนกลางที่วางแนวทางการศึกษาเช่นนี้ มีความคาดหวังต่อสิ่งใด  ซึ่งด้วยความเป็นไปแล้ว  เศรษฐศาสตร์เป็นสิ่งใกล้ตัว  แต่สิ่งใกล้ตัวครูคือหลักสูตรได้ทำให้ครูและเด็กๆจำเป็นต้องอยู่ห่างไกลเศรษฐศาสตร์      
                                

   วันนี้เราคงต้องจินตนาการร่วมกันแล้วว่า  ทำอย่างไรครูและเด็กๆจะไม่ละเลยศาสตร์ที่ใกล้ตัว  อย่างวิชา
เศรษฐศาสตร์ และวิชาอื่นๆในทำนองเดียวกัน