ทบทวนงานประจำ 20. : 12-16 ก.พ. 50

บอย สหเวช

12 ก.พ. 50

-  ปรับรายละเอียดการตั้งงบประมาณ ของโครงการภาควิชาเทคโนฯ
   ส่งให้กองแผนงาน
-  ทำบันทึกแจ้งฝ่ายกองเชียร์สีฟ้า
-  ส่งแบบสอบถามให้คุณกมลทิพย์
-  ส่งแบบประเมินคุณกาญดา ให้งานนโยบายและแผน
   คณะศึกษาศาสตร์  
-  ประสานงานกับบริษัท C M C
-  ให้คุณพริ้มเพรา จัดทำรูปเล่ม โครงการบริการด้านวิชาการ
-  ร่าง แผนปฏิบัติงานของสำนักงาน
-  ออกแบบประเมินการกำหนด Job Description ให้คุณนิตยา
-  สรุปรายงานการประชุม QA / สำนักงาน และ e-mail แจ้งให้
   ทุกคนทราบ
- ประสานงานกับบริษัทเรื่อง การทำความสะอาดบริเวณด้านนอกของห้องน้ำ

13 ก.พ. 50

- สรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2
- นิมนต์พระอาจารย์สิทธิพร ที่วัดหนองบัวมางานปัจฉิม
- ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องของบัณฑิตวิทยาลัย
- ติดตามเรื่องวัสดุของห้องน้ำกับขวัญเรือน
- ติดตามเรื่องช่างปูนกับชรินทร์
- ให้คำแนะนำกับคุณชรินทร์ เรื่อง การจัดทำ SAR
- มอบหมายให้คุณนิตยา ทำเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชาเทคโนฯ
- ประสานงานเรื่อง การหัก 10 % ของมหาวิทยาลัยกับกองแผนงาน
- ประสานงานเรื่อง กองทุนวิจัย กับอาจารย์ศุภวิทู
- จัดทำเรื่อง ขออนุมัติไปราชการของคณบดี (อบรมผู้บริหารระดับสูง)
- ประสานงานกับศ.ทวีสุข เรื่อง การจองห้องพัก

14 ก.พ. 50

- ทำเรื่องเบิกเงินสวัสดิการให้คุณกัลยา
- ทำเรื่องประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- ทำหนังสือเชิญประชุมสภาข้าราชการ
- เชิญอ.ศุภวิทู บรรยายเรื่อง TOWS / การมอบรางวัล Best Blog
- ส่งเอกสารให้บ. CMC
- เข้าร่วมซ้อมกองเชียร์สีฟ้า
- ส่งเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาระบบข้อมูล ครั้งที่ 2
- ชี้แจงเรื่อง หัก 10% ให้คณบดีทราบ
- ติดตามเรื่อง โครงการของ CVT เพื่อบรรจุแผน
- ทำเรื่องสรุปค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ (อบรม นบม. รุ่นที่ 17) ของท่านคณบดี


 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#งานประจำ#คณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 78006, เขียน: 12 Feb 2007 @ 17:56 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)