๖ ปี ที่ผมทำงานการศึกษาในบทบาทการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเชียงกลมวิทยา  หากเราได้ทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเท่าเทียมผู้อื่น อานิสงส์ของการกระทำ บุญกุศลที่ได้นั้นเห็นผลแก่ผู้กระทำ และมีผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องดูแล สนับสนุน ให้กำลังใจอยู่เสมอ  ผมได้รับการสนับสนุนให้เสนอผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙ (ในกลุ่มที่ ๓ ข้าราชการระดับ ๖-๘)ซึ่งการคัดเลือกนี้มีการดำเนินการทุกปี จัดเป็น ๓ กลุ่มคือ กลุ่มที่ ๑ ระดับ ลูกจ้างประจำ กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการระดับ๑-๕ และกลุ่มที่ ๓ ข้าราชการระดับ ๖-๘  ในกลุ่มที่ผมถูกเสนอชื่อ มีผู้ขอรับการพิจารณา ๑๒ คน โดยสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๑ คน  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑ คน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๒ คน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๑ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๑ คน  เรือนจำจังหวัด ๑ คน สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ๑ คน สำนักงานเกษตรอำเภอ ๒ คน สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ๑ คน และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ๑ คน  วิธีการพิจารณาคัดเลือก มีคณะกรรมการ จากส่วนราชการต่าง ๆ ๑๓ คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้เสนอชื่อส่งเอกสารบรรยายตามหัวข้อที่กำหนดโดยเน้น เรื่องการครองตน ครองคน ครองงาน และผลงานดีเด่น ส่วนการพิจารณานั้น คณะกรรมการได้มอบให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละคนเป็นผู้นำเสนอและรับรอง คนละ ๕ นาที ซึ่งผมเองได้นำเสนอเป็นเอกสารตามรูปแบบและเน้นให้เห็นผลงานที่สร้างโอกาสให้แก่เด็กที่ขาดโอกาสในชุมชนชนบทได้มีโอกาสเท่าเทียมในการเรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีโอกาสทั้งโรงเรียนจำนวน ๖๔๐ คน เพราะการพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติในอนาคตนั่นเอง    วันนี้ทราบผลการคัดเลือกแล้วครับ ผมได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของจังหวัดเลยและจะเข้ารับครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๐ นี้

              เกียรติยศชื่อเสียงต้องสร้าง   ความดีต้องรักษา

   บรรจง  ปัทมาลัย  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ๑๗.๔๙ น.