นันท์นภัส

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
Usernamefonitdpc5
สมาชิกเลขที่16726
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

จบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฎเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ปี 2544 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปี 2552 สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ปัจจุบันรับราชการที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (PMQA) การจัดการความรู้ (KM) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงาน