การประชุม UKM 9 “การจัดการความรู้ด้านงานวิจัย ได้แบ่งการประชุมกลุ่มย่อยออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องสำหรับนักวิจัยจากสถาบันเครือข่าย ร่วม ลปรร

และอีกห้องเป็นห้องสำหรับการติดตามผลสำเร็จของการพัฒนาต่อยอดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  โดยห้องนี้ มีท่านอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ มาเล่า ลปรร ในช่วงที่ท่านศึกษาและทำงานที่ NASA รวมทั้งได้เล่าถึงการอบรมพัฒนาบุคลากรของปูนฯ ด้วย....

ในช่วงนี้เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งคำคือ TL (Total Learning)...คงต้องถามผู้เข้าร่วมประชุมเองนะค่ะว่าแปลว่าอะไร....

จากนั้นก็เป็นการเล่าเรื่องของสมาชิกกลุ่มว่าได้ดำเนินการพัฒนาต่อยอดไปแล้วในเรื่องใดบ้าง....     

หลังจากการเล่า ในวงเล่าของเราแล้ว...สมาชิกได้เลือกเรื่อง 1 เรื่องเพื่อไปเล่าให้เวทีใหญ่ฟัง ซึ่งมติก็คือ เลือกเรื่องของท่านอาจารย์แสวง ค่ะ....

ส่วนการเล่าในภาพรวมนั้น มติให้ อ.แป๋ว แห่ง มข และ อ.หนิง แห่ง มมส เป็นคู่ Duo talk Show ซึ่งท่านอาจารย์วรภัทร ภู่เจริญ ได้แนะนำให้สรุปข้อมูลจากเรื่องที่เล่าทั้งหมดมาเป็น 5 ประเด็น คือ Tools, Paradigm, Network, Love และ Intellectual Capital ว่าหลังจากการประชุม UKM มา 8 ครั้งแล้ว เกิดการพัฒนาต่อยอดในแต่ละประเด็นอย่างไร......     

ซึ่งการสรุปเรื่องเล่ามาเป็นในลักษณะประเด็นที่สำคัญต่อการทำงาน ในลักษณะเช่นนี้ ทำให้ผู้สรุปและผู้ฟังมองเห็นยอดที่เกิดขึ้นได้ในภาพรวม ทำให้เข้าใจการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้ว่าต่างไปจากก่อนการมี UKM อย่างไร.......เพราะหากสรุปสิ่งที่เล่าของทุกคนโดยไม่กำหนดประเด็น จะทำให้สรุปยาก...ไม่เห็นภาพรวม...และท้ายที่สุดก็จะเป็นการเล่าแต่เพียงว่า ใครเล่าอะไรบ้าง.....ไม่ได้แก่นของการพัฒนาต่อยอดที่แท้จริง

.......ขอบพระคุณท่านอาจารย์วรภัทรเป็นอย่างสูงค่ะ......

บรรยากาศผู้บรรยาย

บรรยากาศผู้ฟัง

ผู้ฟังบรรยายกิตติมศักดิ์