ท่านอาจารย์ รศ . นพ. วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ รายงานผลการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่านอาจารย์พิกุล วณิชาภิชาติ ได้อธิบายเรื่องการจัดการวิจัย  นอกจากนี้มีกลุ่มหนึ่งได้อธิบายเรื่องการก่อเกิดนักวิจัย ได้สรุปว่า การทำงานวิจัยเอาผู้ที่เชี่ยวชาญมารวมกลุ่มกัน การทำงานร่วมกัน และได้ชี้ประเด็นของการทำงานวิจัยน่าจะมีการร่วมกันเป็นสังคมการวิจัย   โครงสร้างที่น่าถักทอกันคือ การทำงานของบัณฑิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย  การดูปัจจัยในความสำเร็จในการบริหารจัดการวิจัย ใช้การให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จ เช่น บรรยากาศเอื้อต่อการวิจัย การก่อตั้งศูนย์ การทำงานอย่างต่อเนื่อง  มีนโยบายที่ชัดเจน มีกรณีศึกษาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท ท่านอาจารย์แสวง รวยสูงเนิน จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล่าเรื่อง การจัดการ KM แบบธรรมชาติ ได้ศึกษาศูนย์การเรียนรู้ของอีสานใต้   ได้ทดลองการทำเกษตรแบบประณีตของตนเองที่ขอนแก่น มีความคิดว่า ถ้าจะสอนอะไรต้องลองทดลองทำก่อน  ท่านอาจารย์ ภาวดี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพี่หนิง(พัชราภา อินทร์ชลิต)  จากมหาวิยาลัยมหาสารคาม ได้สรุปงานของกลุ่ม เรื่องการสร้างเครือข่ายของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่นงานการเงินของแต่ละมหาวิทยาลัย   การจัดการความรู้ของแต่ละเครือข่าย ท่านรองรังสรรค์ ได้สรุปและการกล่าวปิดงาน การประชุมเรื่อง UKM ครั้งที่ 9 ท่านได้กล่าวว่าทำอย่างไรจะทำให้ การสร้างเครือข่ายอยู่คงทน การทำงานวิจัย  การจัดการความรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ท่านอาจารย์วิบูลย์ ได้กล่าวว่า การจัดการ UKM ครั้งที่ 10 ที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องของการบริหารจัดการ Good Government  ปีต่อไปจะกลับมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งจะเน้นเรื่องการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต่อไปจะมีมหกรรมKM อาจจัดที่ภาคเหนือตอนล่าง

 

           

             

              บรรยากาศประชุม

 

          

          ท่านอาจารย์ ผศ ดร.ภาวดี ภักดี    

                                    

       ท่านรองรังสรรค์         

  บรรยากาศการปิดงานเป็นไปได้ด้วยดี ยังมีบรรยากาศพาแลงอีสานซึ่งเป็นงานเล้ยงเมื่อวาน อีกครับพรุ่งนี้จะเอาให้ดู