ในการรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพมีหลายวิธี เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์ การทบทวนวรรณกรรมและสิ่งบันทึก การสนทนากลุ่มวันนี้เรามารู้จักซักหนึ่งวิธีดังนี้

การสังเกตการณ์ ( Observation)                    เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นรับรส และกายสัมผัสร้อนเย็น ศึกษาสภาพลักษณะการเกิดขึ้น การเป็นอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งที่สนใจ เพื่อทำความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่อยู่ในบริบทที่ทำการสังเกต จำแนกได้ 5 ประเภท ตามระดับบทบาทของนักวิจัยในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวอย่างบุคคลหรือกล่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลที่สนใจศึกษาในภาคสนาม คือ                          1. แบบไม่มีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (nonparticipation)                          2. แบบมีส่วนร่วมโดยไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Passive participation)                          3. แบบมีส่วนร่วมพอประมาณ (Moderate participation)             4. แบบมีส่วนร่วมโดยมีปฏิกิริยาโต้ตอบ (Active participation)             5. แบบมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์ (Complete participation)

 ตอนต่อไปมารู้จักกับวิธีอื่นๆ เอาไว้ใช้ประโยชน์ในการทำวิทยานิพนธ์

   นะคะ

                            รุ่งกานต์  ปราชญ์ศรีภูมิ สม.4