• ถ้า gotoknow คือคลังความรู้ ผมเข้าใจว่า เราสามารถนำความรู้ในคลังไปใช้ตามปริบทนั้นๆได้
 • กิจกรรมนี้ ต้องขอขอบคุณ อ.จันทวรรณ เพราะผมเรียนรู้จากท่านผู้นำแนวคิดเรื่อง blog tag มาให้ผมรับรู้เป็นคนแรก จาก gotoknow
 • กิจกรรมนี้ ผมพยายามปรับตามสภาพที่พอจะทำได้โดยให้ชื่อกิจกรรม (นึกได้ในตอนก่อนออกจากห้องบรรยาย) ว่า tag ความดี

-------------------

 • ผมวางแผนการดำเนินการกิจกรรม การเรียนรู้บูรณาการจริยธรรมดังนี้
 1. เขียนชื่อของแต่ละคนลงแผ่นกระดาษและม้วนให้กลมใส่รวมลงในภาชนะที่จัดไว้ (เย็บกระดาษเป็นภาชนะสำหรับใส่ชื่อ)
 2. หยิบมวนกระดาษ ๕ มวนเพื่อวางลงเป็น ๑ กอง เท่ากับ ๑ กลุ่ม
 3. แต่ละคนคิดหาความดีในตนเอง พูดคุยและเล่าความดีที่ประทับใจ หรือที่อยากเล่าคนละ ๓ เรื่อง (หากเป็น ๕ เรื่อง ผมเกรงว่าเวลาที่มีอยู่จำกัดจะไม่เพียงพอ)
 4. สับเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึก คือ ถ้านาย ก.เล่า นาย ข.เป็นผู้จด ถ้านาย ข.เล่า นาย ค.เป็นผู้บันทึก
 5. สรุปความดีลงใน ๑ หน้ากระดาษ
 6. ตัวแทนออกมาเล่าความดีในกลุ่มของตนให้เพื่อนๆต่างกลุ่มได้เรียนรู้ รับทราบร่วมกันในขอบข่ายคือ ก. ความดีในกลุ่มมีอะไรบ้าง ข.ความดีนั้นสมาชิกในกลุ่มทำอย่างไร ค.เกิดผลอย่างไร

-----------------------

ตอนท้าย เป็นสิ่งที่นอกเหนือกิจกรรม (บูรณาการความรู้) โดยแต่ละคนแยกย้ายออกจากกลุ่มและบันทึกลงในกระดาษส่วนตัวในหัวข้อ ๑) จากกิจกรรมนี้ ได้ความคิดอะไรบ้าง ๒) การได้เรียนรู้จากเพื่อน ความคิดที่เพื่อนเสนอ จัดเป็นกลุ่มใดใน ๔ ทัศนะทางปรัชญา ทำไมจึงจัดเป็นกลุ่มนั้น (วันนี้ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ๔ ทัศนะทางปรัชญา)

---------------------

เมื่อลงไปทำในชั้นเรียนจริงๆ พบว่า

 1. ลำดับที่ ๑ ควรปรับปรุงดังนี้ ๑) ผู้จัดกิจกรรมควรตัดกระดาษให้เท่ากันและนำไปเองในชั้นเรียน เพื่อป้องกันการเลือกกระดาษม้วนที่รวมในภาชนะ
 2. ปรับปรุงจากลำดับที่ ๒ จากที่แยกกระดาษเป็น ๕ กอง เปลี่ยนเป็น เลือกกระดาษมาหนึ่งมวน และประกาศชื่อ เพื่อให้ผู้ถูกประกาศมาเลือกกระดาษอีก ๔ มวนและไปจัดกลุ่ม ทำให้ผู้มาเลือกจะพยายามหยิบเฉพาะคนที่ตนใกล้ชิดซึ่งจำได้ว่ามวนเล็กหรือใหญ่ เรียบหรือพอง อย่างนี้เป็นต้น
 3. ปรับปรุงจากลำดับที่ ๔ จากสับเปลี่ยนกันบันทึกเป็น ๑) ให้เลือกผู้อำนวยการกลุ่ม ๑ คนเพื่อทำหน้าที่จัดการคุยความดีในกลุ่ม และเลือกเลขา ผู้ทำหน้าที่บันทึกทุกเรื่องในกลุ่ม

-------------------------------------------

ความรู้สึกระหว่างดำเนินการ

โดยเอาตัวเองเป็นเครื่องมือวัด ผมรู้สึกพอใจกับกิจกรรมในวันนี้ แม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบ แต่นี่คือหนึ่งก้าวของความพยายาม ขอบคุณครับสำหรับ gotoknow กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ ๒ ของผมที่นำมาจาก gotoknow กิจกรรมที่ ๑ คือ ภาพไม้ขีดของอาจารย์พิชัย มรภ.เชียงใหม่ครับผม ส่วนการวิเคราะห์ผล ยังไม่สามารถทำได้ในเวลานี้ (อันที่จริงควรรีบทำระหว่างความคิดกำลังเดิน)

-------------------------

หมายเหตุ : ผู้เรียนในห้องวันนี้เกือบ ๔๐ ชีวิต จาก ๓ โปรแกรมหลักคือ คหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์