ด้วยสภาวะปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีข่าวสารเข้ามาช่วย ไม่ว่าจะเป็นในแง่การแสวงหาข้อมูล การติดต่อปฏิสัมพันธ์กัน การส่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้เทคโนโลยีใด ซอฟต์แวร์ก็เป็นหนึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น หากกล่าวถึงซอฟต์แวร์ความหมายก็คือชุดของคำสั่งที่ควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้าปราศจากซอฟต์แวร์แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะไม่ทำงานใด ๆ เลย ด้วยเหตุนี้ซอฟต์แวร์จึงมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเทคโนโลยีอื่นๆ สำหรับในประเทศไทยซอฟต์แวร์ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่มีความสามารถในการผลิตขึ้นได้เอง กอปรกับปัญหาอีกหลายประการ ฉะนั้นจึงควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้     ปัญหาสำคัญในการใช้ซอฟต์แวร์ของไทย ก็คือการอาศัยพึ่งพาซอฟต์แวร์จากประเทศอื่น อีกทั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งหากนำแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรี และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สเข้ามาก็จะช่วยแก้ไขปัญหาและเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืนได้ หากลองนำมาประยุกต์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ และ 2 เงื่อนไข จะมีแนวทางดังนี้      

ความพอประมาณ    การนำโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเข้าไปทดลองใช้โดยเรานำมาใช้จากงานที่มีความสำคัญไม่มาก แล้วค่อยเพิ่มปริมาณการใช้ รวมถึงวางแผนการใช้งานซอฟต์แวร์เท่าที่มีความจำเป็น เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ชุด ที่ประกอบด้วยโปรแกรมหลายตัวก็อาจใช้เพียงโปรแกรมขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เฉพาะก็เพียงพอแล้ว   

ความมีเหตุผล  พิจารณาให้รอบคอบถึงข้อดี ข้อเสีย ถึงประสิทธิภาพในการใช้ซอฟต์แวร์แต่ละประเภท เช่น โปรแกรมกลุ่มโอเพ่นซอร์สบางโปรแกรมอาจจะเพิ่งเริ่มต้นยังไม่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ จึงควรเลือกซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์มาใช้จะปลอดภัยกว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นเองย่อมเป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการเข้าร่วมกับชุมชนโอเพ่นซอร์ส จะช่วยให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นพร้อมกับสิ่งที่ได้นำมาต่อยอดความรู้ต่อไป    

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  การพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สจะช่วยป้องกัน และลดการผูกขาดสินค้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ และเมื่อเราเรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์จากชุมชนโอเพ่นซอร์ส จะทำให้เกิดผลงานนำมาใช้กันได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นการพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วย

      เงื่อนไขด้านความรู้ ต้องมีการประยุกต์ซอฟต์แวร์เข้ากับภูมิปัญญาไทย เช่น การผลิตซอฟต์แวร์เพื่อช่วยพัฒนาสินค้าโอทอป ซอฟแวร์การทำลายผ้าไทย และควรปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับการใช้ของคนไทย พร้อมกันนั้นต้องมีแหล่งความรู้เครือข่ายความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษา ค้นคว้าได้

เงื่อนไขด้านคุณธรรม ไม่ใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเมื่อมีความเข้าใจในซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สก็ควรแบ่งปันความรู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ความช่วยเหลือในการใช้ ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งระดับบุคคลและประเทศ แม้ขณะนี้แนวทางพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่หากมีการนำมาปฏิบัติย่อมเชื่อมั่นได้ว่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืน เนื่องด้วยซอฟต์แวร์มีอายุใช้งานได้ยาวนาน เหมาะกับคนไทยทำให้เกิดการสร้างงาน เกิดการต่อยอดทางปัญญา มีภูมิต้านทานต่อเทคโนโลยีต่างชาติที่จะถาโถมเข้ามาด้วย   

  ไม่เพียงแต่การใช้เทคโนโลยีเท่านั้นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้อยู่ในทางสายกลาง แต่ทุกย่างก้าวต้องมีสติ ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมพร้อมรับกับทุกสิ่งที่จะเข้ามา ดำเนินชีวิตตามครรลองแนวทางพระราชดำริแล้วจะพบความสุขอย่างแท้จริง                                                                                                                            

อ้างอิง                                                                                                  

สัลยุทธ์ สว่างวรรณ ,ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ,เพียร์สันเอดูเคชั่นอินโดไชน่า,กรุงเทพฯ,2545     http://www.itdestination.com/                                                                                                              http://www.rdpb.go.th                                                                                                                                                           http://www.doae.go.th