ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเทคโนโลยี                                                                ในสภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญความผันผวนของการเมือง เศรษฐกิจและการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่ายุคใดๆที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้คนไทยหลงกระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมและค่านิยมของต่างชาติจนเกิดความ เชื่อว่าของสากล หรือของฝรั่งเป็นของดี จนลืมพื้นฐาน      ทุนสังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตไทยของตนเอง                                          

โอกาสและผลกระทบจากโลกาภิวัฒน์                                          

ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตมากขึ้น เกิดการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่จากเทคโนโลยีจิ๋ว ในขณะเดียวกันก็เกิดการกีดกันทางการค้าที่อาศัยเทคโนโลยี หรืออาชญากรรมข้ามชาติ/ อาชญากรรมไซเบอร์/ภัยจากอินเตอร์เน็ต จนเกิดคำถามขึ้นว่า การพัฒนาประเทศที่ใช้กลไกการถ่ายโอนเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะขัดกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่ อย่างไร คำตอบที่ได้คือ ไม่ขัดกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงพัฒนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ด้วยตนเอง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี โดยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลาง จะมีส่วนเสริมการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้อย่างเหมาะสมดังนี้ คือ                  

· ความพอประมาณ ทำให้คำนึงถึงระดับของเทคโนโลยีที่จะใช้ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการพัฒนาของประเทศในขณะนั้น โดยใช้ทางสายกลาง เช่น การให้การสนับสนุนสร้างความชำนาญให้กับนักพัฒนาโปรแกรม, การวางแผนการใช้ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ  เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                

· ความมีเหตุผล ทำให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีนั้น ๆ รวมถึงพิจารณาในด้านความประหยัด คุณภาพและความคุ้มค่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าควรรับการถ่ายโอน และเตรียมพร้อมการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และก่อประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ                                                   

· การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   ทำให้การพัฒนาในเชิงการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างพอดี ไม่น้อยเกินไป จนต้องพึ่งพิงภายนอกตลอดเวลา แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยง หรือก่อให้เกิดหนี้สินล้นพ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการผูกขาดสินค้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ และลดการพึ่งพาซอฟท์แวร์จากต่างชาติ ทำให้เกิดความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมถึงผลกระทบทางลบและผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้น                                                                                         

· เงื่อนไขด้านความรู้   การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอาศัยเงื่อนไขด้านความรู้ไม่ใช่เฉพาะด้านเทคนิคเท่านั้น แต่จะต้องใช้ความรู้เชิงสังคมด้วย เช่น การสนับสนุนการสร้างสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายหรือชุมชุนให้แก่ผู้สนใจ ,ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิปัญญาไทยในแบบบูรณาการ                                                                                                                                

· เงื่อนไขด้านคุณธรรม   ต้องมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกันโดยยึดหลักความรักความสามัคคี มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม  

สรุป เศรษฐกิจพอเพียงทำให้การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ต้องประกอบด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มุ่งประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนส่วนใหญ่ และประเทศ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และพอเหมาะต่อการพัฒนาในแต่ละช่วงของระดับการพัฒนาประเทศ     

อ้างอิง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร? กรุงเทพมหานคร.2548                                                                                                                       

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"                                      

นายเฉลิมพล เกิดมณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โลกาภิวัตน์ ผลกระทบ และการเตรียมพร้อมเชิงรุก ”          

  www.itdestination.com