เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง  คำนี้เป็นคำที่ได้ยินกันจนชินหู  เพราะเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทย  ซึ่งถือเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตที่มั่นคง  คนบางคนก็อาจเข้าใจความหมายแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เฉพาะในด้านเกษตรกรรมเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันมีการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฯลฯเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาดังจะเห็นได้จากการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ  เป็นต้นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้คุณลักษณะแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3  ข้อ  คือ  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  และคุณธรรม   ในปัจจุบันอัตราการใช้มือถือของประชาชนมีอัตราการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น  บางคนมีมือถือหลาย ๆ  เครื่อง  พกพาไปตามที่ต่าง ๆ  นอกจากมือถือที่มีอัตราการใช้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว  ยังส่งผลให้ปริมาณการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือเพิ่มสูงขึ้น  เป็นทวีคูณ  เพราะว่าหลายคนมีมือถือเครื่องเดียวแต่มีซิมการ์ดหลายเลขหมาย  ทำให้ทุกคนต้องกลับไปย้อนคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นที่เหมาะสมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือไม่  หากพิจารณาในด้านความพอประมาณ  มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่คนหนึ่งคนจะต้องมีซิมการ์ดโทรศัพท์มากกว่า  1  เลขหมาย   ซึ่งบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่เห็นเป็นไร  เพราะสามารถที่จะซื้อหามาได้โดยไม่เดือนร้อน  บางก็บอกว่าการทำธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีหลายหมายเลขไว้ใช้ติดต่อ  ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน  ในส่วนของความมีเหตุผล    ต้องมาพิจารณาว่า  ในการที่เราตัดสินใจซื้อซิมการ์ดมือถือนั้น  มีข้อดีข้อเสียอย่างไร  การที่มีซิมการ์ดมือถือมากกว่า  1  เลขหมายทำให้จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเพิ่มอีกเป็นเงาตามตัวเพื่อมารองรับปริมาณของซิมการ์ดมือถือด้วยเพื่อความสะดวกในการใช้  จึงส่งผลให้จำเป็นต้องซื้อหามือถือเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้แล้วก็ควรที่จะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองเพื่อเป็นการป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  เพราะว่าในส่วนของการตลาดมีการแข่งขันกันสูงมาก  แต่ละบริษัทต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์และมีการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้ลูกค้าหันมาใช้สินค้าของตัวเองเพิ่มมากขึ้น  จึงทำให้เกิดรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ถ้าเราจะวิ่งตามไปทุกอย่างก็จะไม่มีความเหมาะสมอย่างแน่นอน  ไม่มีความเพียงพอ  เพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนรายละเอียดในการส่งเสริมการขายบ่อยมาก  ผู้ใช้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ในการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความต้องการของตัวเองมากกว่าที่จะตามแฟชั่นหรือสมัยนิยม  ทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซิมการ์ดมือถืออย่างฟุ่มเฟื่อย  สิ้นเปลืองทรัพยากร  โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่น่าจะเป็นห่วงมาก  เพราะวัยรุ่นมีอัตราการใช้ซิมการ์ดมือถือเพิ่มมากขึ้น  โดยพวกเขาคิดว่าถ้ามีซิมการ์ดมือถือจำนวนมาก ๆ  ก็จะเท่ห์  จะเจ๋งในกลุ่มเพื่อนฝูง  ซึ่งเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรที่จะร่วมกันคิด  ร่วมกันแก้ไข  ช่วยปลูกฝังให้พวกเขามีจิตใจที่เข้มแข็ง  รู้ความต้องการของตนเอง  อย่ายึดติดกับวัตถุเป็นที่ตั้ง  ใช้สติปัญญาปกป้องตนเองไม่ให้หลงไปกับกระแสสังคมต่าง ๆ  สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยหาความพอดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เอกสารอ้างอิง

1.  หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับที่  3748  วันที่  12  ธันวาคม  2548  หน้า  56

2.  www.sufficencyeconomy.org