ระบบ IT กับ เศรษฐกิจพอเพียง

Phrakitti
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้นตามลำดับต่อไป ฯลฯ

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)  เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงและปฏิบัติตนของ  ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ความพอเพียง อ้างถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการนำวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง  ทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีด้วย

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙  กรกฏาคม  ๒๕๑๗

"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น  เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน  ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง  แต่ถูกตั้องตามหลักวิชา  เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงตามลำดับต่อไป".

"...การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ  ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว  และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์"

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการเสริมพลังให้ประเทศสามารถพัฒนายังคงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างเท่าทัน  และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของประชาชนชาวไทยต่อไป. 

ที่มา. http:// sufficiency economy.org

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบ IT กับ เศรษฐกิจพอเพียงความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่ครับ......พระอาจารย์ว่าจริงไหมครับ
เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ

             เห็นด้วยที่จะต้องพัฒนาจิตใจจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ไม่ใช่ตามแต่กระแสอย่างเดียว  และคนในชาติต้องช่วยกันยอมรับด้วย

            เช่นการทำความดีต้องช่วยกันออกข่าวให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ไม่ใช่ออกแต่เรื่องไม่ดีอย่างเดียว

เขียนเมื่อ 

นมัสการค่ะ ความหมายของท่านดีมากค่ะ ทำให้มองเห็นภาพในการประยุกต์ใช้ได้ดี

หมาน้อย
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้วดีจริงครับ
นายบอ
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 

เข้ากับหลักธรรมควรนำไปใช้ควบคู่กั[บเศรษฐกิจพอเพียง

เอก
IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
ดีมากเลยครับ
เขียนเมื่อ 

เข้าใจดีครับ

เขียนเมื่อ 
ดีครับ ช่วยๆ กัน สร้างชาติด้วยความพอเพียง
นมัสการด้วยค่ะ  ดีมากเลยค่ะ 
เขียนเมื่อ 

บทความดีมาก รู้จักประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน ใช้ประโยชน์จากหลักของความพอเพียง

เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
somjate
IP: xxx.133.143.239
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากๆครับ

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

  • กระผมคิดว่าตอนนี้คนไทยมีหลายระดับ คงต้องย่อยความหมายและแนวทางในการปฏิบัติให้กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพได้ทำเป็นตัวอย่างครับ เค้าจะได้จุนเจือสังคมได้ด้วย
  • เพราะในขณะที่ชาวบ้านพอเพียงแต่นายทุนไม่เพียงพอ ระบบก็ไม่สมดุลครับ
  • กราบขอบพระคุณครับ
เขียนเมื่อ 
นมัสการพระอาจารย์  เศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้

สังคมปัจจุบันเรายังขาดจุดยึดเหนี่ยว เพราะฉะนั้นหากเรานำเรื่องพอเพียงมาใช้ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะในอนาคตอันไกล้นี้ประเทศไทยยังต้องมีเหตการณ์ไม่คาดคิกต่าง ๆเกิดขึ้นแน่นอน

เห็นด้วยกับพระคุณเจ้าค่ะ ในการที่เราต้องเตรียมรับมือกับเทคโนโลยี รวมถึงด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดพอเพียงมาปรับใช้