เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy)  เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงและปฏิบัติตนของ  ประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสแนะแนวทางการดำเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ  และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น  และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ความพอเพียง อ้างถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใดๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้  ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการนำวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีสำนึกคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ในการดำเนินขีวิตด้วย  ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  และกว้างขวาง  ทั้งทางด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดีด้วย

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๙  กรกฏาคม  ๒๕๑๗

"...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น  เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน  คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน  ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง  แต่ถูกตั้องตามหลักวิชา  เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงตามลำดับต่อไป".

"...การถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ  ให้ค่อยเป็นไปตามลำดับ  ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว  และเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์"

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการเสริมพลังให้ประเทศสามารถพัฒนายังคงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  โดยให้ความสำคัญกับการสร้างฐานรากทางเศรษฐกิจและความเข้มแข็งรักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิติต่างๆ  ตลอดจนสามารถปรับตัวพร้อมการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างเท่าทัน  และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่เป็นสุขของประชาชนชาวไทยต่อไป. 

ที่มา. http:// sufficiency economy.org