เป็นครั้งที่สองแล้วค่ะ ที่ดิฉันได้รับการติดต่อผ่าน GotoKnow จากคนไทยที่เรียนจบและทำงานต่ออยู่ต่างประเทศ ทั้งสองท่านนี้เป็นมันสมองของชาติในสาขาที่คาดแคลน คือ ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ ค่ะ

ที่ดิฉันกล่าวว่่่่า ขาดแคลน ก็เพราะการพัฒนาระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้จริง ซึ่งนักพัฒนาต้องเข้าใจและสามารถนำมาใช้เป็นซึ่งหลักการของ User-centered system development (UCD) นั่นยังน้อยมากสำหรับประเทศไทยค่ะ

เนื่องมาจาก การเรียนการสอนด้านนี้ในประเทศไทยยังมีจุดอ่อนอีกเยอะค่ะ เช่น

- เน้นการพัฒนาระบบในรูปแบบการพัฒนาแบบเดิมๆ

- เน้นเฉพาะการพัฒนาในส่วน computer ไม่เน้นด้าน human เช่น เน้นแต่เขียน DFDs, ER Diagrams ต่างๆ แต่นำไปใช้ไม่ได้ เพราะเก็บ requirements จากผู้ใช้ไม่ครบถ้วนและวิเคราะห์ไม่เป็น

- เน้นการใช้ tools ต่างๆ ปรากฎว่าใช้ tools เป็น แต่ไม่เข้าใจหลักการการพัฒนาระบบ

- ไม่เน้นให้เข้าใจทฤษฎีและหลักการด้านการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับการทำงานของ Human information processing

- ไม่เน้นให้เห็นความสำคัญของ user involvement ในตลอดการพัฒนา กลายเป็นว่า นักพัฒนาเหล่านี้มี Ego สูงมาก และเอาความรู้ด้าน technical ต่างๆ ที่เรียนมา เป็นเกราะกำบัง ไม่พยายามเข้าใจและไม่สนใจผู้ใช้

- ไม่ให้ความสำคัญแก่ทีมงานพัฒนาที่ทำงานในส่วนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการเขียน program เช่น usability engineer, HCI engineer, graphic designer, interface designer, information scientist, information architecture, information designer แล้วแต่จะเรียกค่ะ

หลักสูตรการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบของประเทศไทยต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ค่ะ 

ดิฉันเป็นคนแรกที่สอนวิชา Human-Computer Interaction ​(HCI)  ในมอ. เมื่อประมาณ 3-4 ปีมาแล้วค่ะ ซึ่งเป็นวิชาที่เป็นรากฐานให้นักพัฒนาระบบเข้าใจแนวคิดและหลักการของการพัฒนาระบบแบบ User-centered system development

แต่ดิฉันไม่เคยประสบความสำเร็จในการผลักดันให้เป็นวิชาหลักค่ะ ปัจจุบันก็จะเป็นเพียงแค่วิชาเลือก

บอกได้อย่างเดียวว่า KnowledgeVolution จะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าหากไม่มีแนวคิดทางด้าน Usability เข้ามาเป็นฐานความคิดค่ะ 

ดิฉันเป็น Usability Engineer ส่วน ดร.ธวัชชัย เป็น Computer Scientist ค่ะ ทีมงานขาดงานใดงานหนึ่งไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ 

A system developer is not a king, but a customer is.