เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การพยายามพึ่งตนเอง  ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ให้พอมีพอกิน  สำหรับการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา  ทดลอง  ทดสอบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  และสังคมไทย  สำคัญที่สุดคือ  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับพระราชดำรัสว่า  จุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาฯ  คือ  เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่  เพราะว่า  แต่ละท้องที่  สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างกัน  ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันมากเหมือนกัน     ด้านเทคโนโลยียุคใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ผ่านมาประเทศเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ทำให้ระบบคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาถูกลดความสำคัญลง  ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่ภาคเกษตรต้องหันมาพึ่งพาเครื่องจักรทันสมัยใหม่เกือบทั้งหมด  สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ ในท้องถิ่น  น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้     อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศ  ใช้ปัจจัยความเจริญทางเศรษฐกิจในการวัดระดับการพัฒนาและให้คุณค่าเงินตราและวัตถุเป็นที่ตั้ง เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไทย  โดยพึ่งพาปัจจัยหลักจากภายนอกประเทศ  เช่น  การถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่าการพัฒนา  การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  แต่การกระทำดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงการพัฒนา  การถ่ายโอนเทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการและขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ ในท้ายสุดแล้วจะต้องนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี กล่าวคือ มีความสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเอง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายโอนเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  โดยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ดังนี้                

                      1.  ความพอประมาณ  ทำให้คำนึงถึงระดับของเทคโนโลยีที่จะถ่ายโอนให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการพัฒนาประเทศในขณะนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                

                      2.  ความมีเหตุผล ทำให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีนั้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้ติดสินใจได้ว่าควรรับการถ่ายโอนและเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ                

                       3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ทำให้การพัฒนาในเชิงการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างพอดี  ไม่น้อยเกินไปจนต้องพึ่งพิงภายนอกตลอดเวลา  แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดหนี้สิน   

                           กล่าวโดยสรุป  ถ้าหากจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยี  และความพอดีทางเทคโนโลยี  ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นั่นคือ  การที่เทคโนโลยีมีราคาไม่แพง  ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ  แต่ถูกหลักวิชา  สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ  

  1.       การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  WWW.sufficiencyeconomy.org

2.       กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์.  วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  2546.