ไอทีตามวิถีพอเพียง

พอเพียง

  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การพยายามพึ่งตนเอง  ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ให้พอมีพอกิน  สำหรับการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา  ทดลอง  ทดสอบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  และสังคมไทย  สำคัญที่สุดคือ  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับพระราชดำรัสว่า  จุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาฯ  คือ  เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่  เพราะว่า  แต่ละท้องที่  สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างกัน  ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันมากเหมือนกัน     ด้านเทคโนโลยียุคใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ผ่านมาประเทศเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ทำให้ระบบคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาถูกลดความสำคัญลง  ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่ภาคเกษตรต้องหันมาพึ่งพาเครื่องจักรทันสมัยใหม่เกือบทั้งหมด  สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ ในท้องถิ่น  น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้     อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศ  ใช้ปัจจัยความเจริญทางเศรษฐกิจในการวัดระดับการพัฒนาและให้คุณค่าเงินตราและวัตถุเป็นที่ตั้ง เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไทย  โดยพึ่งพาปัจจัยหลักจากภายนอกประเทศ  เช่น  การถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่าการพัฒนา  การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  แต่การกระทำดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงการพัฒนา  การถ่ายโอนเทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการและขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ ในท้ายสุดแล้วจะต้องนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี กล่าวคือ มีความสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเอง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายโอนเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  โดยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ดังนี้                

                      1.  ความพอประมาณ  ทำให้คำนึงถึงระดับของเทคโนโลยีที่จะถ่ายโอนให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการพัฒนาประเทศในขณะนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                

                      2.  ความมีเหตุผล ทำให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีนั้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้ติดสินใจได้ว่าควรรับการถ่ายโอนและเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ                

                       3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ทำให้การพัฒนาในเชิงการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างพอดี  ไม่น้อยเกินไปจนต้องพึ่งพิงภายนอกตลอดเวลา  แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดหนี้สิน   

                           กล่าวโดยสรุป  ถ้าหากจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยี  และความพอดีทางเทคโนโลยี  ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นั่นคือ  การที่เทคโนโลยีมีราคาไม่แพง  ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ  แต่ถูกหลักวิชา  สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ  

  1.       การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  WWW.sufficiencyeconomy.org

2.       กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์.  วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  2546.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 77591, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:14 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....
ความพอเพียงเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีพระราชทาน"

ถ้าหากปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริจะเป็นการดีมาก ประเทศชาติคงดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

mali
เขียนเมื่อ 
มีความหมายมากค่ะ  สาวสวย ม.ไหนค่ะถึงได้มีความคิดที่ดียังงี้
bank
เขียนเมื่อ 
เขียนดีนะครับ  แต่สวยจริงปะ
หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้จะเป็นผลดีกับประเทศชาติ  ชาวไทย  เขียนดีมาก
เป็นบทความที่ดีมาก บ่งบอกถึงความเข้าใจในพระราชดำรัสในหลวงดี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สมเจตน์
IP: xxx.133.143.112
เขียนเมื่อ 

เขียนดีครับ  เข้าถึงดีครับ  อ่านแล้วเข้าใจเลย

เขียนดีครับ  เข้าถึงดีครับ  อ่านแล้วเข้าใจเลย
ดีครับ

ถ้าสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน คงจะทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณไปได้อีกเยอะเลย เห็นด้วยกับบทความนะคะ สามารถทำให้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

 อ่านแล้วทำให้เข้าใจคำว่าพอเพียงเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ทำให้รู้ว่าก่อนที่จะพึ่งคนอื่น ต้องพึ่งตัวเองจนถึงที่สุดก่อน

AmJoyJa
เขียนเมื่อ 
น่าสนใจดีค่ะ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีค่ะ
เข้าใจง่าย ได้ใจความ อยากให้แนวคิดพอเพียงมีคนนำไปใช้เยอะ ๆ นะคะ

ความพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตนะครับ

แต่น่าเสียดายที่คนไทยไม่ค่อยจะคิดนำมาประยุกต์ใช้เท่าไหร่เลย

น่าอายคนต่างชาตินะครับที่ยังขวนขวายเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

ก็ยังดีใจที่มีคนคิดนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี  ที่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ

เขียนดีครับ