ไอทีตามวิถีพอเพียง

พอเพียง

  เศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การพยายามพึ่งตนเอง  ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ให้พอมีพอกิน  สำหรับการพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี  ควรส่งเสริมให้มีการศึกษา  ทดลอง  ทดสอบ  เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ  และสังคมไทย  สำคัญที่สุดคือ  สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับพระราชดำรัสว่า  จุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาฯ  คือ  เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้าวิจัยในท้องที่  เพราะว่า  แต่ละท้องที่  สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างกัน  ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันมากเหมือนกัน     ด้านเทคโนโลยียุคใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ที่ผ่านมาประเทศเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าการอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ทำให้ระบบคุณค่าทางด้านภูมิปัญญาถูกลดความสำคัญลง  ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนที่ภาคเกษตรต้องหันมาพึ่งพาเครื่องจักรทันสมัยใหม่เกือบทั้งหมด  สำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีการใช้วัตถุดิบ ในท้องถิ่นและใช้เทคโนโลยีง่าย ๆ ในท้องถิ่น  น่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงได้     อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศ  ใช้ปัจจัยความเจริญทางเศรษฐกิจในการวัดระดับการพัฒนาและให้คุณค่าเงินตราและวัตถุเป็นที่ตั้ง เป็นการพัฒนาที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม  ซึ่งไม่ได้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไทย  โดยพึ่งพาปัจจัยหลักจากภายนอกประเทศ  เช่น  การถ่ายโอนเทคโนโลยีมากกว่าการพัฒนา  การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ  แต่การกระทำดังกล่าวก็ไม่ได้ขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากเทคโนโลยีก่อให้เกิดความก้าวหน้าเชิงการพัฒนา  การถ่ายโอนเทคโนโลยีจึงเป็นวิธีการและขั้นตอนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้ ในท้ายสุดแล้วจะต้องนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี กล่าวคือ มีความสามารถพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้น ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยตนเอง  และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการถ่ายโอนเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี  โดยเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนเสริมการถ่ายโอนเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ได้ดังนี้                

                      1.  ความพอประมาณ  ทำให้คำนึงถึงระดับของเทคโนโลยีที่จะถ่ายโอนให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการพัฒนาประเทศในขณะนั้น  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด                

                      2.  ความมีเหตุผล ทำให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีนั้น ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้ติดสินใจได้ว่าควรรับการถ่ายโอนและเตรียมพร้อมต่อการพัฒนาประเทศ                

                       3.  การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ทำให้การพัฒนาในเชิงการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างพอดี  ไม่น้อยเกินไปจนต้องพึ่งพิงภายนอกตลอดเวลา  แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยงหรือก่อให้เกิดหนี้สิน   

                           กล่าวโดยสรุป  ถ้าหากจะดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงในด้านเทคโนโลยี  และความพอดีทางเทคโนโลยี  ต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  นั่นคือ  การที่เทคโนโลยีมีราคาไม่แพง  ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำ  แต่ถูกหลักวิชา  สอดคล้องกับสภาวะและความต้องการของประเทศ  

  1.       การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง.  WWW.sufficiencyeconomy.org

2.       กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์.  วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  2546.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ (Tags)#เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 77591, เขียน: 10 Feb 2007 @ 11:14 (), แก้ไข: 28 May 2012 @ 23:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 17, อ่าน: คลิก


ความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....
เขียนเมื่อ 
ความพอเพียงเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับสภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีในการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีพระราชทาน"
เขียนเมื่อ 

ถ้าหากปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริจะเป็นการดีมาก ประเทศชาติคงดีขึ้นกว่าปัจจุบัน

เขียนเมื่อ 
มีความหมายมากค่ะ  สาวสวย ม.ไหนค่ะถึงได้มีความคิดที่ดียังงี้
เขียนเมื่อ 
เขียนดีนะครับ  แต่สวยจริงปะ
หากทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้จะเป็นผลดีกับประเทศชาติ  ชาวไทย  เขียนดีมาก
เขียนเมื่อ 
เป็นบทความที่ดีมาก บ่งบอกถึงความเข้าใจในพระราชดำรัสในหลวงดี
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
สมเจตน์
IP: xxx.133.143.112
เขียนเมื่อ 

เขียนดีครับ  เข้าถึงดีครับ  อ่านแล้วเข้าใจเลย

เขียนเมื่อ 
เขียนดีครับ  เข้าถึงดีครับ  อ่านแล้วเข้าใจเลย
เขียนเมื่อ 
ดีครับ

ถ้าสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน คงจะทำให้ประเทศชาติประหยัดงบประมาณไปได้อีกเยอะเลย เห็นด้วยกับบทความนะคะ สามารถทำให้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น

 

 อ่านแล้วทำให้เข้าใจคำว่าพอเพียงเพิ่มมากขึ้นค่ะ

ทำให้รู้ว่าก่อนที่จะพึ่งคนอื่น ต้องพึ่งตัวเองจนถึงที่สุดก่อน

เขียนเมื่อ 
น่าสนใจดีค่ะ สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีค่ะ
เข้าใจง่าย ได้ใจความ อยากให้แนวคิดพอเพียงมีคนนำไปใช้เยอะ ๆ นะคะ
เขียนเมื่อ 

ความพอเพียงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตนะครับ

แต่น่าเสียดายที่คนไทยไม่ค่อยจะคิดนำมาประยุกต์ใช้เท่าไหร่เลย

น่าอายคนต่างชาตินะครับที่ยังขวนขวายเรียนรู้แนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง

ก็ยังดีใจที่มีคนคิดนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี  ที่ปัจจุบันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆ

เขียนดีครับ