เ ศรษฐกิจพอเพียงหรือ Sufficiency Economy นั้นได้รับการพูดถึงและเป็นที่คุ้นหูมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  โดยเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ที่ยึดหลัก ความพอเพียง อันมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ, ความมีเหตุผล, การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยอาศัยความรอบรู้ และคุณธรรม เพื่อนำชีวิต เศรษฐกิจ สังคมไทยไปสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างสมดุล มั่นคงและยั่งยืน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนะแก่ชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี นับแต่รัฐบาลได้แถลงนโยบายของคณะรัฐบาล  โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการบริหารประเทศจึงต้องมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจทั้งระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ซึ่งรวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีด้วย    และปัจจุบันไอทีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้คนมากขึ้นทุกๆ วัน ทั้งการลงทุน ผลิตและบริโภคไอทีและด้วยกระแสบริโภคนิยมที่กระตุ้นความต้องการของผู้คนด้วยรูปแบบต่างๆ ทั้งการโฆษณา สร้างค่านิยม ทำให้ผู้คนที่มีความอยากได้ อยากมี เกินความพอดีของตนเองจนเข้าสู่วังวนแห่งการบริโภคไอทีที่ไม่มีวันสิ้นสุด    ทำให้มีความคิดที่จะปรับใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับไอที   ซึ่งสามารถทำได้เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นใช้ได้มากกว่าที่เราคิดกันและไม่ได้ถูกจำกัดกับแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เพียงอย่างเดียว  แต่เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเห็นเด่นชัดที่สุด เข้าใจง่าย เห็นผลได้จริงจัง   ดังนั้น ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในทุกภาคส่วนรวมถึงไอทีด้วย  หรือจะเรียกได้ว่า ไอทีตามวิถีพอเพียง  อันหมายถึง การผลิต ลงทุนหรือบริโภคไอทีที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาณ โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจให้เหมาะสมกับตนเอง ตัวอย่างเช่น การรู้จักพอประมาณเป็นการรู้จักวิเคราะห์ตนเองว่ามีความต้องการแบบใด ศักยภาพเพียงใด เมื่อเรารู้แล้วก็ต้องมีเหตุมีผล ได้แก่ เราต้องการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน เราวิเคราะห์ว่าต้องการเครื่องที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการทำงานแต่มีราคาสูงมาก   ทั้งนี้เราสามารถใช้ของแพงหรือกู้ยืมเงินเพื่อซื้อได้ ตราบเท่าที่เราไม่เบียดเบียนใคร รวมทั้งไม่เบียดเบียนตนเอง  โดยไม่เกินระดับความสามารถในการใช้จ่ายของตนเอง  สุดท้ายคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถเห็นได้จากการไปกู้เงินเพื่อลงทุนหรือบริโภค  เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่าสินค้าที่มีราคาสูงต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด  แต่ไม่มีใครคิดว่าการลงทุนหรือการบริโภคนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายแฝงใดบ้าง เช่น อุปกรณ์เสริม การอบรมพนักงานเพิ่มเติม การบำรุงรักษา เป็นต้น  ซึ่งบางทีมันอาจไม่คุ้มกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายไปเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานจริง  

ทั้งนี้ไม่ว่าปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมไทยเกี่ยวกับไอทีจะเป็นอย่างไร สำหรับภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ชีวิตและการดำเนินธุรกิจยังต้องเกี่ยวข้องกับไอทีมากขึ้นเรื่อยๆ  ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือเลือกใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับไอทีหรือไม่ก็ตามแต่  คุณควรรับรู้และเข้าใจ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออย่างน้อยจากแนวทางนี้อาจทำให้เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคนานานัปการไปได้ คุณคงไม่อยากปล่อยทุกอย่างไปตามยถากรรมอย่างไร้แนวทาง ไร้แผนงาน เพราะ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางที่สามารถทำให้ชีวิตของคุณเติบโตไปได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน ทั้งนี้เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่การหันหลังให้กับกระแสโลกาภิวัฒน์  แต่เป็นการทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ได้อย่างชาญฉลาด   เพื่อให้เราดำรงอยู่ในสภาวะความผันผวนหรือว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืน 

บรรณานุกรม  

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ. (2548). เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ.

มนตรี ฐิรโฆไท. (2549, ธันวาคม). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 2554). 7(87) 2.

วัชรินทร์ ตันทะชา. (2549, ธันวาคม). Sufficiency Economy วิถีสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน. นิตยสารเพื่อนคู่คิด ธุรกิจเอสเอ็มอี. 2(25) 52-60.

สุเมธ ตันติเวชกุล. (2549 ?). สรุปการบรรยายพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ : สำนักงานสภา ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.