"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ กล่าวโดยสรุปเป็นหลักการเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
   - ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
   - ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างรอบคอบ

   - การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น  โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

   - เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน  ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้น  มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวัง  ในขั้นปฏิบัติ

  - เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย  มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร  ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  ไม่โลภ  และไม่ตระหนี่ 

  -  แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  คือการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม ความรู้ และเทคโนโลยี

         สำหรับการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี  จะขอยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายตามหลักการข้างต้น กล่าวคือ หากว่าเราต้องการอยากจะได้เครื่องคอมพิวเตอร์สักหนึ่งเครื่องเพื่อนำมาใช้ประโยชน์  ในส่วนของ "ความพอประมาณ" คือจะต้องรู้จักพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบว่า เรามีเงินที่จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการเพียงพอหรือไม่ และหากว่าซื้อไปแล้ว จะต้องไม่ทำให้เราเดือดร้อนจากการจ่ายเงินซื้อไป  และไม่ไช่ว่าเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแต่อยากได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ราคาแพงกว่า  ทันสมัยกว่าจนเกินความจำเป็นและเกินตัว  "ความมีเหตุผล"  คือ เราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่า เราซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ประโยชน์อะไร  และในระยะยาวมีความคุ้มค่าหรือไม่กับการซื้อมาใช้งาน  โดยไม่จำเป็นว่าต้องซื้อยี่ห้อดีๆ ดังๆ เสมอไป หากแต่อยู่ที่การใช้งานเป็นสำคัญ  "การมีภูมิคุ้มกันที่ดี"  คือ  เราจะต้องเตรียมตัวอยู่เสมอในการที่จะรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะตกรุ่น  ซึ่งหากว่าเครื่องเรายังสามารถใช้กับงานที่เราทำได้ก็ไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องเปลี่ยนเครื่องให้ทันสมัยแต่อย่างใด  "เงื่อนไขความรู้"  คือ  ก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  เราควรที่จะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  เพื่อที่จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถนำความรู้ที่มีแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้  "เงื่อนไขคุณธรรม"  คือ สิ่งที่ทุกคนจะต้องพึงมีอยู่ในตัวบุคคล  ได้แก่ เรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต  ความอดทน  ความเพียร  การมีสติปัญญา  ไม่โลภ  และไม่ตระหนี่ 

บทความ โดย ....

นายนที   จันทรเจิด

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชา นโยบายสาธารณะ

รหัส  49199080624