เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง

มนตรี
ความพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (INTERNET)

     สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้ระบบสังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในทุกส่วนของสังคมโลก  ส่งผลให้ประชากรโลกเกิดการตื่นตัวและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมเมือง  อันนําไปสู่วิวัฒนาการของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ  เชื่อมโยงถึงกันอย่างเป็นระบบและ       เป็นสากล กระทั่งกล่าวกันว่าโลกปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดนหรือเป็นยุคโลกาภิวัฒน์   ซึ่งหากพิจารณาจากเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิต  เน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  เพื่อการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ตลอดจนการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง
      สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือที่เรียกว่า  อินเตอร์เน็ต (INTERNET) ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้น ทําให้มีการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารกันอย่างมากมายและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  มีการแลกเปลี่ยนสาระ  ความรู้ผ่านระบบกระดานข่าวและกลุ่มสนทนา  จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่า  อินเตอร์เน็ต  เป็นสื่อในการสนับสนุนและส่งเสริมในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน  ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี  โดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ที่มุ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลางจะมีส่วนส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างเหมาะสมได้ดังนี้คือ
     ความพอประมาณ  ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยพิจารณาจากช่วงเวลา  ความสอดคล้องกับความต้องการ  สถานการณ์หรือโอกาสที่จะเลือกใช้  โดยใช้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่ไม่มากหรือน้อยเกินไปและเกิดประโยชน์สูงสุด  เช่นใช้เพื่อการทำงาน  ค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ  สำหรับเพิ่มพูนความรู้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินความจำเป็นจนทำให้เกิดผลกระทบกับหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านอื่นๆของตนเอง
       ความมีเหตุผล   จะต้องมีกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงในการใช้อินเตอร์เน็ต  และคำนึงถึงเหตุผลในการเลือกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล  เช่น  ใช้เพื่อการติดต่อธุรกิจการค้าที่มีระยะทางหรือระยะเวลาเป็นตัวกำหนดซึ่งหากเดินทางไปด้วยตนเองอาจไม่คุ้มหรือไม่ทันต่อการดำเนินการและต้องไม่ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือหรือช่องทางที่ไม่ถูกไม่ควร  ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม
        การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ  เช่น  การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหา  อุปกรณ์ต่างๆ อาจชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้  ตามปกติ  เราควรมีการเตรียมตัววางแผนรับมือไว้ให้พร้อม  ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาใช้การเดินทางด้วยตัวเอง  การใช้โทรศัพท์  การส่งจดหมาย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตนเองและส่วนรวม
 นอกจากนี้  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีเงื่อนไขในด้านความรู้และคุณธรรม  ซึ่งการที่เราจะนำเอาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทางด้านอินเตอร์เน็ตมาใช้ต้องประกอบด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  มุ่งให้ประโยชน์แท้จริงต่อตนเองตลอดจนสังคมส่วนรวมและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และพอเหมาะต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ข้อมูลจาก
**ประเวศ วะสี. (2546). คมคิด เศรษฐกิจพอเพียง.  http://www.lcc.ac.th
**กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข
**คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  www.doae.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#ไอทีตามวิถีพอเพียง#ไอทีกับเศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 77576, เขียน: 10 Feb 2007 @ 10:51 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ขอน้อมรับพระราชดำรัสด้วยคนค่ะ :)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับบทความที่เขียนมานะ ถ้านำมาใช้กันอย่างจริงจัง การใช้อินเตอร์เน็ตก็จะมีประโยชน์มากกว่านี้นะ จริงมั๊ยเพื่อนรัก

เห็นด้วยกับบทความนะคะ เพราะฉะนั้นจะต้องปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับความพอเพียงของพระองค์ท่าน มาใช้กับชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล หรือความมีภูมิคุ้มกันที่ดี และในเรื่องของความรู้ คู่คุณธรรม เมื่อทุกคนปฏิบัติได้ ประเทศชาติก็จะเจริญก้าวหน้า และเยาวชนที่เติบโตมาก็จะมีความคิดที่เข้มแข็ง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆจนเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิด ความรู้ที่สามารถปลูกฝังแก่เยาวชนรุ่นต่อไป

ขอบคุณสำหรับบทความดี ๆ

เป็นปัญหาที่กำลังทันสมัย  ที่ทุกคนต้องหันกลับมามองว่า  เราได้ทำอะไรบ้างกับพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระราชทานให้  เข้าใจลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหน  และที่สำคัญต้องนำมาประยุกต์ใช้ด้วย  ถึงจะดีที่สุดดดดดดดดดดดดดดดดด

กิ๊บ
IP: xxx.57.176.104
เขียนเมื่อ 

พอเพียง คือวิถีที่ดีที่สุดที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ในยุคนี้ค่ะ

MARUKA
IP: xxx.246.159.1
เขียนเมื่อ 

บทความนี้เป็นบทความที่มีความหมายที่ดี และสามารถนำมาปรับใข้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  เนื่องจากเป็นทฤษฎีของพ่อหลวงของคนไทย

เขียนเมื่อ 
ร่วมมือร่วมใจประสานใจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศและเป็นภูมิคุ้มกันระบอบทุนนิยมในกระแสโลกาภิวัตน์ 
เขียนเมื่อ 
อ่านแล้ว  ทำให้รูว่าต้องปรับตัวเองอย่างไร ดีครับ  
เขียนเมื่อ 
เขียนดี ค้นคว้าดีคับ
เขียนเมื่อ 
เป็นแนวทางที่ดี เหมาะกับบ้านเราน่ะ
123456
IP: xxx.26.40.124
เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ