IT กับความพอประมาณ

ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ     ทรงมีพระราชดำรัส  ชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต  แก่พสกนิกรชาวไทยตลอด 20 กว่าปี ตั้งแต่ก่อนเกิด วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ทรงย้ำแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อรอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆของกระแสโลกาภิวัฒน์  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญา   ชี้ถึงการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ตลอดจนถึงระดับประเทศ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารให้เป็นไปในทางสายกลาง  โดยเน้นถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

                เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง [1]   ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่จะต้องอาศัยความรู้  ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินชีวิตทุกขั้นตอนและขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับให้มี จิตสำนึก มีคุณธรรม  ความซื่อสัตย์  สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร มีสติปัญญา เพื่อให้เกิดความสมดุลและพร้อมต่อการรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี                  หลักปรัชญาของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้น 4 ด้านใหญ่ ๆ        (1)  ความพอประมาณ  เป็นทางสายกลาง (2)  ความมีเหตุผล  มีเอกลักษณ์  มีปัจจัยความรู้และคุณธรรมกำกับยืดหยุ่น  (3)  มีระบบคุ้มกันในตัวเอง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ (4)  มีความรอบรู้ รอบคอบ  ระมัดระวังเน้นกระบวนการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม   มี  2 ระดับ คือ จิตสำนึก และการปฏิบัติการ ไม่ เบียดเบียนตนและผู้อื่น แบ่งปันแบบเอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน ส่วน IT (information  technology) หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานจัดการกับข้อมูล ข่าวสาร หรือที่เรียกว่า สารสนเทศ   เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น มีลักษณะเด่น คือ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจะเห็นได้จากมีการใช้อินเตอร์เน็ต การส่งอีเมลล์  การท่องเว็บต่างๆ เป็นต้น ดังนั้น จึงสามารถดึงเอาจุดเด่นของระบบ IT เข้ามาปรับประยุกต์ใช้กับหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีเหตุมีผล        ก็จะทำให้การดำลงชีวิตมีแบบแผนที่ดีขึ้นได้ เช่น การใช้งานอินเตอร์เน็ตซึ่งถือเป็น IT รูปแบบหนึ่งอย่างพอประมาณ คือ เลือกใช้ในเวลาที่พอเหมาะพอควรไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป สำหรับเพื่อศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองและสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ชีวิตไม่เสี่ยงต่อความล้มเหลว นั่นคือมีภูมิคุ้มที่ดีแล้ว เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีแล้วก็สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้นั้นไปยังบุคคลอื่น ๆ รอบข้างเรา เช่น ญาติ มิตร  ของเราให้รู้จักรใช้ชีวิตอย่างพอเพียง นั่นก็คือหลักมีความรอบรู้ รอบคอบ  และมีคุณธรรม ตามหลักเสรษฐกิจพอเพียงแล้ว  สำหรับผู้มีความสนใจที่จะศึกษาหรือน้อมนำเอา หลักปรัชญาเศรฐกิจพอพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต             ผู้เขียนขอแนะนำแหล่งข้อมูล www. rdpb. go.th เป็นเว็บไซค์ของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการ      ในพระราชดำริ ซึ่งเป็นเว็บไซค์ที่รวบรวมพระราชดำรัสต่างๆ เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียง ไว้มากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่จะน้อมนำเอา หลักปรัชญาเศรฐกิจพอพียง ไปเป็นแนวทางในการดำลงชีวิตเพื่อความผาสุกของครอบครัว อ้างอิง :  ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2546) การพัฒนากรอบแนวคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                               : www. rdpb.go.th                                                                                                    


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน IT กับ ความพอประมาณ

คำสำคัญ (Tags)#ผู้ใฝ่ในความรู้

หมายเลขบันทึก: 77580, เขียน: 10 Feb 2007 @ 10:56 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 18:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก


ความเห็น (13)

เขียนเมื่อ 
เป็นความหมายที่ดีนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เขียนมา ถ้าหากคนไทยทุกคนสามารถที่จะนำมาปฎิบัติได้เหมือนกันทุกคนคงจะดี ฉะนั้นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรม.....ยิ่งเราเริ่มที่จะปลูกฝังตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของชาติคงดูดีกว่านี้เป็นแน่

เป็นแนวคิดที่ดีมากคับ ถ้าคนไทยเอาไปใช้ก็จะดีไม่น้อยเลยทีเดียว คับ

 

เขียนเมื่อ 
ความหมายดีมากค่ะ หนุ่มทรัพย์สินนี้มีความคิดดีอย่างงี้ทุกคนหรือเปล่าค่ะ
เขียนเมื่อ 

เข้าใจแนวทางพอเพียงดีครับ   พ่อหนุ่มเกาหลี

เขียนเมื่อ 
จะดีมากหากเราสามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังครับ
เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราจะนำไปใช้กับทุกสถานการณ์
เขียนเมื่อ 
บทความดีมาก ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในความพอเพียง
เขียนเมื่อ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากจะไม่ขัด ต่อกระแสโลก ยังเป็นปรัชญาที่ทำให้ประเทศ ดำเนินอยู่ได้ด้วยความยั่งยืน ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
เขียนเมื่อ 
ขอให้ทุกคนพร้อมใจกันน้อมนำไปปฏิบัตินะคับ
เห็นด้วยกับปิงน่ะ พี่ภู สู้ ๆ
เขียนเมื่อ 

ถ้าสามารถนำไปใช้กับชีวิตได้ก็จะดีมาก

เราสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ทุก ๆ ด้าน อยากให้ประเทศไปในทางที่ดีขึ้นก็ต้องช่วยกันนำไปใช้นะคะ
นุสรา ยันพิมาย
IP: xxx.53.100.244
เขียนเมื่อ 

ช่วยให้ประเทศดีขึ้นกว่าเดิม