ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับ IT                     

  ในสภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังเผชิญความผันผวนของการเมือง เศรษฐกิจและการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วกว่ายุคใดๆที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยตกอยู่ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ทำให้คนไทยหลงกระแสการไหลบ่าของวัฒนธรรมและค่านิยมของต่างชาติจนเกิดความ เชื่อว่าของสากล หรือของฝรั่งเป็นของดี จนลืมพื้นฐาน     ทุนสังคม สภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตไทยของตนเอง เป็นที่ทราบกันดีในเรื่องการใช้ซอฟท์แวร์ในประเทศไทย ต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมขนาดเล็กจนถึงซอฟต์แวร์ระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ประกอบกับพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมไทย ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในทางการค้าระหว่างประเทศ และมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในระยะยาว   

                 เพราะฉะนั้น  แนวคิดการพัฒนาซอฟท์แวร์เสรี (Free Software) และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) เป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเน้นแนวทางการดำเนินทางสายกลาง และความไม่ประมาท มีส่วนเสริมการนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้อย่างเหมาะสม  โดยยึดหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้

· ความพอประมาณ ทำให้คำนึงถึงระดับของเทคโนโลยีที่จะใช้ให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะกับการพัฒนาของประเทศในขณะนั้น โดยใช้ทางสายกลาง เช่น การให้การสนับสนุนสร้างความชำนาญให้กับนักพัฒนาโปรแกรม, การวางแผนการใช้ซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ  เท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

·  ความมีเหตุผล ทำให้คำนึงถึงประโยชน์และโทษของเทคโนโลยีนั้น ๆ รวมถึงพิจารณาในด้านความประหยัด คุณภาพและความคุ้มค่า ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ตัดสินใจได้ว่าควรรับการถ่ายโอน และเตรียมพร้อมการจัดการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และก่อประโยชน์ ต่อการพัฒนาประเทศ

· การมีภูมิคุ้มกันที่ดี   ทำให้การพัฒนาในเชิงการลงทุนทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างพอดี ไม่น้อยเกินไป จนต้องพึ่งพิงภายนอกตลอดเวลา แต่ก็ไม่มากเกินไปจนเกิดความเสี่ยง หรือก่อให้เกิดหนี้สินล้นพ้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดการผูกขาดสินค้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ และลดการพึ่งพาซอฟท์แวร์จากต่างชาติ ทำให้เกิดความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ เป็นการเตรียมความพร้อมถึงผลกระทบทางลบและผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้น

· เงื่อนไขด้านความรู้   การดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องอาศัยเงื่อนไขด้านความรู้ ไม่ใช่เฉพาะด้านเทคนิคเท่านั้น แต่จะต้องใช้ความรู้เชิงสังคมด้วย เช่น การสนับสนุนการสร้างสื่อ แหล่งเรียนรู้ เครือข่ายหรือชุมชุนให้แก่ผู้สนใจ ,ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เข้ากับภูมิปัญญาไทยในแบบบูรณาการ

·  เงื่อนไขด้านคุณธรรม   ต้องมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันความรู้เพื่อการพัฒนาไปพร้อมกันโดยยึดหลักความรักความสามัคคี มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อสังคม สรุป เศรษฐกิจพอเพียงทำให้การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ต้องประกอบด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง มุ่งประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประชาชนส่วนใหญ่ และประเทศ เพื่อให้การนำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และพอเหมาะต่อการพัฒนาในแต่ละช่วงของระดับการพัฒนาประเทศ  

อ้างอิง

  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร? กรุงเทพมหานคร.2548

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

www.itdestination.com