การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับบริบทเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นสะดวกรวดเร็วมากขึ้น แต่เมื่อเราพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปก็ย่อมเกิดผลเสียตามมา เมื่อวันหนึ่งหากเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนั่นก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติที่เคยเป็นอยู่ได้  การที่เราสามารถนำเอาการใช้เทคโนโลยีมาปรับใช้กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นั้น จะสามารถช่วยให้เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีให้น้อยลงมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นใช้เทคโนโลยีแต่พอประมาณไม่มากจนเกินไปจนทำให้เราต้องยึดติดหรือมอมเมากับสิ่งเหล่านั้น

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่มีบทบาทต่อเราซึ่งสามารถพบเห็นได้ทั่วไปและพวกเราก็รู้จักเป็นอย่างดี คือ เกมออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามามีบทบาทมากในปัจจุบันเพราะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็นิยมเล่นกันเป็นงานอดิเรก เกมออนไลน์มีทั้งผลดีและผลเสียขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ได้เหมาะสมเพียงใด คือ

1.     เล่นเพื่อความความบันเทิงหรือเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากงานหรือจากการเรียน ใช้เวลากับการเล่นเกมให้พอประมาณ เพราะถ้าเราหมกหมุ่นอยู่กับเกมมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพไม่มีการพักผ่อนสายตาหรือไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเลย

2.     เกมออนไลน์เป็นกระแสหนึ่งของวัยรุ่นบางกลุ่มที่มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดเป็นทีมในการแข่งขันกันถ้าเล่นไม่เป็นอาจจะทำให้เข้ากลุ่มกับเพื่อนไม่ได้ แต่ก็ควรมีเหตุผลในการคบเพื่อนอาจจะเล่นด้วยแต่ไม่ใช่ให้เวลากับสิ่งนี้ทั้งหมด

3.     เกมออนไลน์ที่มีอยู่เนื้อหาส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องการรบราฆ่าฟันศัตรูเพื่อให้ได้ชัยชนะหรือบางเกมจะเป็นในแนวโป๊เปลือย  จึงทำให้ผู้เล่นอาจตัดสินเรื่องต่างๆ ด้วยวิธีการที่รุนแรงและหมกหมุ่นแต่ในเรื่องเพศมากจนเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของอาชญากรรมหลายๆประเภทที่ผู้ต้องหาล้วนแต่เป็นเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้นและรุนแรงขึ้นตามลำดับ

4.       ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนที่สุด คือ การเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นเกินความจำเป็น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเงินของผู้ปกครองที่ทำงานหามาด้วยความยากลำบาก

จะเห็นได้ว่าสังคมใดที่มีความเจริญยิ่งสูงสังคมนั้นก็ย่อมมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ต่ำลงมากขึ้นถ้าเราสามารถนำเดินชีวิตไปในทางสายกลาง ไม่โลภมากเกินไป ไม่อยากมีอยากเป็นเหมือนผู้อื่นจนเกินตัว ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดน้อยกว่าปัจจุบันก็เป็นได้