ผมรับนโยบายจาก อาจารย์ขำ

ว่าน่าจะลงทะเบียน ผู้ถนัดซ้าย เอาไว้

เผื่อว่าจะกลายเป็น CoP แลกเปลี่ยนการใช้ชีวิต ในโลกของคนมือขวา

ด้วยคำขวัญ 

Being LEFT-HANDED, but we're  ALWAYS RIGHT!

P BM.chaiwut                    พระมหาชัยวุธ โภชนุกูล

P พิชัย กรรณกุลสุนทร      พิชัย กรรณกุลสุนทร

P นายขำ                            สอน ขำปลอด

P Bright Lily                      Orrachorn Nunun

P ringo                               รุ่งเรือง จารุมโนกุล

 P ธรรมาวุธ                        สุเทพ ชุมศรี 

P เกริกฤทธิ์ เชาว์ปัญญานนท์ เกริกฤทธิ์ เชาว์ปัญญานนท์

P หมูน้อย                            นิตยาพร เรืององอาจ

P อาจารย์อ้อม                   ฐิติรัตน์ สุวรรณสม 

P ทางเดินแห่งรัก                นารีจุติ ศรีแสงฉาย 

P พี่โต๊ก                            ปราโมทย์ ห่านวิไล

ไม่มีรูป browniris                     พรรณรพี ฟูนฤนารถ

P  วรโพธินามะ                  สกล วรฉัตร

P  recovery                        เชษฐา แก้วพรม 

P ดาวลูกไก่ ชื่นชมยินดี          กัตติกา ละอองศรี

 P a l i n_x a n a =)             Alinlux T O

P  ผศ. วศิน เหลี่ยมปรีชา    วศิน เหลี่ยมปรีชา

 

P Little Jazz                    Susan P. Pakdee

 

P ไก่...กัญญา                  กัญญา วังศรี

 

P กระติก                         Wanida Pimta

P  จารุวัจน์ شافعى                จารุวัจน์ ชาฟีอีย์ สองเมือง

P นาย เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี    เต็มศํกดิ์ พึ่งรัศมี