ยอมเป็นคนล้มเหลวในสิ่งที่รักดีกว่าเป็นผู้ชนะในสิ่งที่เกลียด