การใช้อีเมล์อย่างพอเพียง          

                       เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) เป็นสื่อสำคัญที่ได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ล้วนส่งทั้งผลดีและผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของแต่ละคน แต่เราจะปรับใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ?  

                    ในฐานะที่เป็นปวงชนชาวไทย ถือได้ว่าเราโชคดีมากที่มีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy ) ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์                

                    การติดต่อสื่อสารกับผู้คนอย่างไร้พรมแดนในยุคโลกาภิวัฒน์นั้น ทำให้เรารับส่งข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอีเมล์ หรือ Electronic mail ก็เป็นสื่อสำคัญที่สามารถสนองความต้องการส่วนนี้ได้อย่างดี และเป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด ซึ่งมีอยู่หลายบริษัทด้วยกัน เช่น yahoo, hotmail ,gmail เป็นต้น  แต่ในทางกลับกัน พบว่าในปัจจุบันผู้คนกลับใช้อีเมล์ในทางที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เพียงแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่ยังทำลายผู้อื่นอีกด้วย  ดังนั้น จึงควรนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการใช้   อีเมล์ในชีวิตประจำวัน  กล่าวคือ               

                    * ความพอประมาณ คือ การใช้อีเมล์ในเวลาที่เหมาะสม ไม่น้อยหรือมากเกินไป บางคนวันทั้งวันมัวแต่นั่งเช็คอีเมล์ของตัวเอง คอยรับส่งแต่อีเมล์  จนกลายเป็นสิ่งที่เกินความจำเป็น ซึ่งเราควรใช้ในเวลาที่ไม่กระทบการทำงานหรือเวลาส่วนตัว                    

                    * ความมีเหตุผล คือ ควรทราบว่าจะใช้อีเมล์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ซึ่งต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อติดต่อทางธุรกิจ รับส่งข่าวสารที่มีสาระเพื่อความบันเทิง ไม่ใช่การรับส่งภาพลามก ส่งต่ออีเมล์ลูกโซ่ เป็นต้น และควรคำนึงด้วยว่าใช้อีเมล์แล้วจะส่งผลกระทบอย่างไร เช่น การส่งอีเมล์เพื่อการโฆษณาชวนเชี่อ และส่งเป็นจำนวนหลายๆครั้งทำให้กินพื้นที่ในการส่งอีเมล์ของผู้อื่น  

                     * การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น นั่นคือ ไม่ควรยึดติดกับการใช้อีเมล์ตลอดเวลา ซึ่งหากระบบอีเมล์ไม่สามารถใช้ได้ ก็สามารถหาลู่ทางอื่นในการติดต่อสื่อสารได้ เช่น การใช้แฟกซ์ โทรศัพท์ เป็นต้น             

                    นอกเหนือจากการใช้อีเมล์ตามนิยามของหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วควรต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปด้วย กล่าวคือ ใช้อีเมล์อย่างผู้มีความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และที่สำคัญคือ ควรมีจริยธรรมในการใช้อีเมล์ ไม่ส่งต่ออีเมล์ที่ไร้สาระ สื่ออนาจารต่างๆ หรือใช้อีเมล์ไปในรูปแบบที่เป็นสื่อในการทำลายผู้อื่น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การใช้อีเมล์อย่างพอพียง ที่นำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุด     

อ้างอิง  http://www.nectec.or.th   http://www.thaibja.org     http://www.wikipedia.org