Sufficiency IT (ไอทีตามวิถีพอเพียง)    

                  เศรษฐกิจพอเพียง คือ การเดินทางสายกลาง ที่อาศัยความรู้และเหตุผลในการตัดสินใจ อย่างมีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยใช้ความรู้คู่คุณธรรม            

                  ปัจจุบันได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถอำนวยความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการพัฒนาทั้งคน  วิธีการ เครื่องมือ   เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ   ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เนื่องจากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน             การตัดสินใจ และการกระทำ  

                  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีอิทธิพลกับบุคคลในสังคมปัจจุบันมาก อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ที่ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของผู้คนทุกระดับเพศ และวัย ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ( IT) เป็นสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ แต่ผู้คนจำนวนมากนำไปใช้ในวิธีที่ผิดทำให้เกิดปัญหาตามมาต่างๆ ขึ้นมามากมายในสังคม เช่น ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศ และโดยเฉพาะปัญหาครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคม ที่จะต้องได้รับการพัฒนาและแก้ไขเป็นอันดับแรก ดังนั้น การนำหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนของผู้คนในสังคม สามารถที่จะทำให้แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมา ในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่            

                 ไอทีตามวิถีพอเพียง คือ ความสามารถที่จะใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ บนฐานของจิตใจที่เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เพื่อกระจายคุณภาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดกับสังคมและประเทศชาติ 

                 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าไอทีในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยกำกับให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้อง

      

อ้างอิง   

                    WWW.MOE.GO.TH  ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์  ดร. อธิปัตย์  คลี่สุนทร

                     th.wikipedia.org/wiki  เศรษฐกิจพอเพียง จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  15 ม.ค. 2550