ผู้เขียนบางครั้งก็เหมือนคนไม่ปกติ คิดอะไรเรื่อยๆเปื่อยๆ(แต่ยังไม่บ้าครับ เท่าที่ทราบคนเสียสติก็จะบอกว่าตัวเองไม่บ้า ยิ้ม ยิ้ม )  วันนี้คิดถึงการพัฒนาครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผู้เขียนพบว่า(เป็นความคิดเห็นส่วนตัว เอาไปอ้างอิงไม่ได้ครับ)

  

1.โรงเรียนในชนบทขาดครูภาษาอังกฤษแต่โรงเรียนในเมืองอัตราครูภาษาอังกฤษเกิน

   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ใช่วิชาเอกภาษาอังกฤษ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">3.  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาขาดทักษะในการสอนภาษาอังกฤษ ขาดสื่อ อุปกรณ์ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">4. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษขาดการอบรม ถ้าจะอบรมต้องออกเงินเอง การอบรมไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามผลหลังการอบรม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>  5.ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีภาระงานมากในโรงเรียน เช่น งานธุรการ งานกิจกรรม งานห้องสมุด งานแนะแนวฯลฯ  </p><p> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal">6………..(ใครคิดออกช่วยเพิ่มทีครับ)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal"><div style="text-align: center">King</div></p><p align="justify">  ผู้เขียนอยากช่วยคุณครูท่านเหล่านี้จังเลย โดยเริ่มที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนดีไหมโดยอาจใช้การอบรมก่อน(ว่าจะขออนุญาตพ่อครูบาใช้ที่มหาชีวาลัยอีสาน)แล้วติดตามผลจากในบันทึก หรือไปเยี่ยมเยียนท่านผู้อ่านท่านอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับ….  </p><p align="justify">  </p>