ความประทับใจ ผศ.สุพจน์ โกวิทยา ได้สอนลูกศิษย์ ผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เรื่องวิธีการเขียนและการประเมินโครงการ..... ในวันที่ 27 มกราคม 2550  อาจารย์ได้เกริ่นนำนักศึกษาในเรื่อง "คุณธรรม"  เป็นเรื่องของใครที่ต้องทำ "คุณ-นะ-ทำ" .......(ผมหรือฉัน ไม่ทำ..............

จึงได้นำประเด็นที่อาจารย์สุพจน์ ได้เตือนสติและให้ข้อคิดนักศึกษา
การเป็นบัณทิตที่สมบูรณ์ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ได้ข้อเตือนสติว่าไม่ใช่เฉพาะบัณฑิตที่สมบูรณ์ที่พึงมี คุณธรรม จริยธรรม  คนทุกคนนั่นแหละที่พึงมี คุณธรรม จริยธรรม  เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องทำ......ไม่ใช้เรื่องคุณ----นะ.....ทำ