ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ

         ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ อายุ 56 ปี  เป็น ศ.11  สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสตับอักเสบ  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   โดยในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา  ผลงานที่โด่งดังคือ  ผลการวิจัยไวรัสโรคไข้หวัดนก   ทีมวิจัยโรคไข้หวัดนกเป็นทีมที่ก้าวหน้าที่สุดในประเทศไทย

         อาจกล่าวได้ว่า ศ. นพ. ยง  ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัลหรือการยกย่องด้านการวิจัยเกือบทุกรางวัลที่มีอยู่ในประเทศไทย

         ในทางส่วนตัว ศ. นพ. ยง เป็นคนสุภาพ  นุ่มนวล  และถ่อมตัว   เป็นคนที่มีนิสัยทำงานเป็นทีม   และเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานวิจัยด้าน molecular biology ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  เป็นกลุ่มก้อนดีมาก   เป็นกำลังผลักดันนักวิจัยรุ่นน้องเป็นอย่างดี

         ศ. นพ. ยง จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  และการฝึกอบรมเป็นกุมารแพทย์เฉพาะทางจากจุฬาฯ   และไปฝึกอบรมเป็น fellow ด้านโรคตับที่ King's College, ลอนดอน

วิจารณ์  พานิช
 11 ม.ค.50