วิธีประเมินผลการเรียนรู้วิชา TT735 กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมที่ วิทยาลัยนวัตกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค 2/2549

 

ในวิชานี้ มีนักศึกษาทั้งหมด 6 ท่านซึ่งทำให้การตัดเกรดโดยการใช้ระบบวัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี Blog ของ gotoknow และแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

 

หมวดที่ 1 ระดับความขยันหมั่นเพียร

1.       พิจารณาจากการมาเรียนอย่างสม่ำเสมอ -- วัดผลที่การเข้าเรียนในแต่ละครั้ง มาเรียน หรือขาดเรียนทั้งหมดกี่ครั้ง

2.       พิจารณาจากการทำงานเขียนอย่างตรงต่อเวลา -- ระยะเวลาในการส่งงานเขียนแต่ละชิ้นโดยอาจารย์ท่านจะสั่งงานทุกครั้งที่มีการเรียนการสอน และให้เวลาในการทำงาน 1 อาทิตย์ นักศึกษาจะต้องส่งงานผ่านระบบ Blog ของ Gotoknow ก่อนเวลา 12.00 am ของวันอาทิตย์

3.       พิจารณาจากจำนวนงานเขียนที่สร้างสรรค์ในแต่ละครั้ง -- ในแต่ละครั้งการทำงานอาจารย์จะสั่งงานแล้วแต่นักศึกษาว่าจะทำงานในแต่ละอาทิตย์ออกมาทั้งหมดกี่ชิ้น เทียบจำนวนชิ้นงานที่ส่งทั้งหมด โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมหรือไม่

หมวดที่ 2 ระดับความรู้ในกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

1.       พิจารณาจากงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบาย -- วิชาที่เรียนกันนี้คือกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมดังนั้นจำนวนงานที่นักศึกษาส่งควรจะมีกฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมบ้าง

2.       พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการนำเสนอ -- ในห้องเรียนแต่ละครั้ง เพื่อให้บรรยากาศในห้องเรียนมีการ participation ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

หมวดที่ 3 ความพยายามในการวิเคราะห์กฎหมาย นโยบาย และข้อเท็จจริงในสังคม

1.        พิจารณาจากงานเขียนในแต่ละครั้ง -- พิจารณาถึงคุณภาพของงานเขียนในแต่ละครั้งว่ามีการวิเคราะห์ถึงตัวบทกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องในแต่ละชิ้นงาน สิ่งที่อาจารย์และ TA ต้องการคือนักศึกษาสามารถเขียนงานโดยสังเคราห์กับบทเรียนที่เราเรียนกันประกอบ

2.       พิจารณาจากความมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กฎหมายและนโยบาย -- ในห้องเรียนนักศึกษาสามารถนำเสนอ การวิเคราะห์กฎหมายออกมาได้มากน้อยเพียงใด และหากมี guest มาร่วม class นักศึกษาสามารถ paticipation ได้เพียงใด

เกณฑ์ในการวัดผลครั้งนี้จะไม่มีการสอบ Final แต่เมื่อจบภาคการศึกษานักศึกษาจะต้อง pirnt งานทั้งหมดที่เขียนใน gotoknow พร้อมทั้ง save งานลงใน แผ่น cd ส่งให้กับอาจารย์โดยผ่านธรุการของวิทยาลัยนวัตกรรมภายในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2550 เพื่อที่จะได้เก็บเป็น record คะ