นานมาแล้วผมได้เขียนบันทึก บันทึกเก่าเก็บ ตอนที่ 1 : จริยธรรมกับผู้นำนิสิต"  http://gotoknow.org/blog/pandin/69071 โดยประมวลทัศนะที่รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  อินทรประวัติ  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อนานมาแล้วเช่นกัน 

วันนี้,  ผมมีโอกาสได้พลิกไปอ่านบันทึกอีกเล่ม  พบว่าเนื้อหาบางส่วนในสมุดบันทึกมีความน่าสนใจและสอดคล้องกับที่เขียนบันทึกในตอนที่ 1  จึงอดที่จะนำมาประมวลแบ่งบันสู่การเรียนรู้ในเวทีนี้ไม่ได้

  

หากแต่ครั้งนี้เป็นทัศนะของผู้ช่วยศาสตราจารย์พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  ครั้งนั้น,  ท่านให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการสัมมนาเครือข่ายนิสิตนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่  6  กันยายน  2549  (ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และอดีตเคยเป็นผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นในตำแหน่งบริหารสูงสุด คือ นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น)

 การบรรยายครั้งนั้น  ผมพอจะประมวลทัศนะเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมของผู้นำนิสิตที่น่าสนใจและชวนขบคิด  ดังนี้

 

 

คุณธรรมของผู้นำนิสิต

      ต้องมีจุดยืน (อุดมการณ์เพื่อมวลชนใช่ตนเอง-อยู่ข้างใคร ระหว่างนายทุน, ผู้มีอำนาจวาสนา หรือ มวล  มหาประชาชน) 

     •   ต้องกล้าหาญทางจริยธรรม กล้านำทำความดี กล้าต่อสู้เพื่อความถูกต้องเป็นธรรม

         สุจริตไม่คดโกง ไม่หวังร่ำรวยจากการทำกิจกรรม

         ไม่มัวหมองเรื่องชู้สาว

         ละอคติ ๔

          ยึดหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ

       ธรรมาภิบาล / ธรรมรัฐ 

               นิติธรรม

               คุณธรรม

              ความโปร่งใส

              ความมีส่วนร่วม

              ความรับผิดชอบ

               ความคุ้มค่า

        อคติ     

         ฉันทาคติ  ลำเอียงเพราะชอบ

          โทสาคติ ลำเอียงเพราะชัง   

         โมหาคติ  ลำเอียงเพราะหลง  หรือเขลา 

          ภยาคติ  ลำเอียงเพราะขลาดกลัว

    เหนือสิ่งอื่นใด, ก็ยังคงหวังแต่เพียงว่าท่านทั้งหลายคงไม่ลืมที่จะหาเวลาสักเสี้ยวหนึ่งกลับไปพลิกอ่านบันทึกเล่มเก่าที่ท่านเขียนทิ้งไว้  หรือแม้แต่บันทึก G2K ที่บางครั้งอาจมีเรื่องราวบางอย่างที่สามารถต่อยอดมาสู่วันนี้ได้