สองวันนี้(๒๐-๒๑ ม.ค.๒๕๕๐) ทีมงานที่ประกอบด้วย ทีมผู้บริหารของคณะฯ ช่วยกันแก้ปัญหาการยุบรวมชั้นเรียนจากห้องเรียน ๓ ห้องเรียนเป็น ๒ ห้องเรียนของกลุ่มนักศึกษา อบต.โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

       สิ่งที่พบและได้จากการปฏิบัติงานจริง ทำให้ได้เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มคนมากขึ้นไปอีก

  • คนเรากลัวการเปลี่ยนแปลง
  • กลัวการเปลี่ยนสถานภาพจากสิ่งดำรงอยู่เดิม
  • กลัวเสียหน้า กลัวการถูกโจมตี ว่ากล่าวจากสมาชิก
  • ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเป็นสำคัญ 
  • กลัวการไม่ได้มีส่วนร่วม 
  • ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง
  • กลัวปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ตามจินตนาการของกลุ่มหรือตนเอง

       ทำให้เปรียบเทียบกับสภาพสังคม การเมืองปัจจุบันในระดับมหภาค เหมือนกันมากครับ  ทำให้มันรัดรึงความเชื่อของผมเข้าไปอีกว่า ทฤษฎีใด ๆ ที่อ่านท่องมานั้น ไม่เท่ากับการได้ลงมือปฏิบัติ  ได้รู้แจ้ง เห็นจริง

        นอกจากนั้นวันนี้(๒๑ ม.ค.๒๕๕๐)ยังพบว่า ความไม่เป็นปึกแผ่นทางความคิดเพราะขาดการรับสาระที่ต่างกัน  ความไม่หนักแน่นในการถ่ายทอดสาระ  พบกับคนขี้บ่นที่บ่นอยู่บนพื้นฐานของความไม่รู้ และตีความออกไปผิด ๆ

       อาจจะเป็นเพราะว่าต่างคนต่างมีประสบการณ์ต่างกันนั่นเอง