เสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 9  ม.อ. ขอส่งรายชื่อ ดังนี้
1 อาจารย์พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  รองอธิการบดี
2 รศ.นพ.วรัญ   ตันชัยสวัสดิ์        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
3. รศ.ดร.ปิติ     ทฤษฎิคุณ           รองอธิการบดีเขตการศึกษาตรัง
4. รศ.ดร.พิกุล  วณิชาภิชาติ         ผอ.ศูนย์เครือข่ายความเป็นเลิศ
                                                    ด้านนาโนเทคโนโลยี
5.รศ.ดร.อมรรัตน์  พงศ์ดารา     ผอ.สถานีวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ
6.รศ.ดร.พูนสุข     ประเสริฐสรรพ์  ผอ.สถานีวิจัยผลิตภัณฑ์และ
                                                      เทคโนโลยีน้ำมันปาล์ม
7.รศ.ดร.สินชัย      กมลภิวงศ์        ผอ.สถานีวิจัยเครือข่ายเทคโนโลยี
8.รศ.ดร.พีระพงศ์   ฑีฆสกุล          ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนา
9.นางเนาวนิตย์    ทฤษฎิคุณ        กก.พัฒนาระบบบริหารความรู้ใน
                                                     องค์กร
10.นางเมตตา      ชุมอินทร์         หัวหน้างานพัฒนาและฝึกอบรม กจ.

ส่งชื่อมาให้ ม.ขอนแก่นค่ะรายละเอียดการเดินทางจะประสานทางเมลอีกครั้งค่ะ