ระบบบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันจะสัมพันธ์กับ งาน ภารกิจ และ โครงสร้าง ขององค์การ การจัดคนทำงานเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆในโครงสร้างองค์การ มีประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงมากที่สุด คือ ต้องมีงานก่อน จึงมีคนทำงาน หรือ มีงาน จึงมีคน  เมื่อจะให้คนทำงานก็ต้องพิจารณาก่อนว่างานนั้นยากง่ายเพียงใด ต้องใช้คนที่มีลักษณะอย่างไร มีความรู้อะไรบ้าง หรือ ภาษาของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เรียกว่า สมรรถนะ(Competency) การจัดโครงสร้างเป็นการจัดคนลงเพื่อให้มีทำงานลักษณะเดียวกัน มีการบริหารคนและงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นการควบคุมคุณภาพผลงานเบื้องต้น ถ้าเป็นองค์กรตั้งใหม่ การจัดหาคนมาทำงานเป็นเรื่องง่าย เพราะจะได้คนที่มีคุณลักษณะตามที่ต้องการ ตรงกับงาน แต่ถ้าเป็นองค์กรที่มีแล้ว มีคนอยู่แล้ว มีงานเก่า งานเดิม ที่ทำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การจัดคนปัจจุบันทำภารกิจใหม่ หรือภารกิจที่ต้องปรับปรุงจะยากกว่าการจัดหาคนใหม่เพราะต้องพัฒนาคน ปรับทัศนคติคนไปด้วย แต่เราก็ต้องพยายามทำให้สำเร็จ เพราะเราเชื่อว่าทุกคนพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนา ดังนั้น การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องใช้งานที่ทำในปัจจุบัน มาคาดการณ์ว่า ขาดคน หรือ มีคนเกินงาน และประมาณการความต้องการกำลังคนในอนาคต ต้องดูจากงานที่ต้องทำ สอดคล้องกับภารกิจที่สำคัญในอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่องค์การต้องดำเนินการ ระบบทรัพยากรมนุษย์ จึงมี 2 เรื่อง คือ การหาคนมาทำงานที่มากเกินกว่าคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเตรียมหาคนมาทำงานในภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดในอนาคต หรือ จะเรียกว่า แผนทรัพยากรมนุษย์ก็ได้