เพียงเพ็ญ


Username
newimage_kku
สมาชิกเลขที่
15678
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

วัยต้น   เกิดและเรียนหนังสือที่พิษณุโลก จนจบมศ.5 จากโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  

วัยรุ่น เรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี2521-2525

เรียนปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2525-2528

ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิคส์ ภาษาฯ

วัยทำงานประจำ

 1.ปี2528 ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบด้านวิชาการ วิเคราะห์ วิจัย ได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ การจัดทำระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ทางสถิติ การเขียนรายงานการวิจัย

2.ปี2536 โอนมาทำงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์การ โดยเฉพาะด้านแผน ประเมินผล ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการศึกษาระดับอุดมศึกษา การบริหารจัดการใหม่ การวิจัย/วิเคราะห์สถาบัน 

การเรียนรู้    25ปี ที่ได้ทำงานให้รัฐ  มีได้รับประสบการณ์ ความชำนาญด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาองค์การ/สถาบัน วิเคราะห์ต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ ต้นทุนทางบัญชี การจัดทำแผน กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ระบบและโครงสร้างองค์การ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

ความถนัดและความชอบ อ่านหนังสือ คิดค้นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ เล่าประสบการณ์ผ่านบทความง่ายๆ เป็นกันเอง

งานบริหาร  เริ่มงานบริหารหน่วยงานเล็กๆ แต่สำคัญต่อองค์กร ตั้งแต่ปี 2550 โดยหวังว่าจะนำความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญที่สะสมมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง เพื่อจะทำให้องค์การเล็กๆนี้เป็นองค์กรที่มีผลงานที่ดี อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ขององค์กรด้านแผนอุดมศึกษาของประเทศอีก 5 ปีข้างหน้า

3.ปี2550-2560 ทำงานสายผู้บริหาร ระดับ“ผู้อำนวยการ”่ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 

4.ปี2560-2563 ทำงานผู้บริหาร “ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี”

5.ปี2563-ปัจจุบัน เป็นคนทำงานที่บ้าน เป็นแม่บ้าน แม่ครัว คนสวน คนออกกำลังกาย คนดูแลสุขภาพคนที่รัก

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท