คดีหมายเลขดำที่ 88/2550 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งกำหนดมาตราการเพื่อการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนพิพากษาโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ผู้ใช้เลขหมายโทรศัพท์ที่ผู้ฟ้องคดี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ได้รับการจัดสรรจาก กทช. สามารถติดต่อกับเลขหมายโทรคมนาคมของผู้ถูกฟ้องคดี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ได้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด

      เราจะเห็นได้ว่าการเข้าสู่ศาลของดีแทคนั้นได้ใช้กฎหมาย พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม ปี 2543 ที่องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ (กทช.) ของรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งในมาตรา 25 และมาตรา 29 ที่กำหนดไว้ให้มี กทช. เป็นผู้จัดสรรเลขหมายโทรคม และพระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติให้ผู้ที่ได้รับอนุญาติที่มีโครงข่ายในกรณีนี้หมายถึง ทีโอที ที่จะต้องมีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาติรายอื่น(ดีแทค)เชื่อมต่อกับโครงข่ายของตน โดยที่มี กทช.เป็นผู้กำนดค่าเชื่อมต่อ (IC)เป็นไปอย่างสมเหตุสมผลนั่นเอง ซึ่งในจุดนี้เองเป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และข้อขัดกันของกฎหมายที่มีผลต่อวงจรธุรกิจโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก