การจัดการความรู้  เป็นการใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม  มีคุณภาพมากกว่าเดิม  ดังนั้นการจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นวงจรต่อเนื่อง  เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ไม่สิ้นสุด

           ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (ท่านบุญสนอง  บุญมี)  ทราบข่าวการจัดการความรู้ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม  ว่าได้ดำเนินการทั้งระดับเจ้าหน้าที่และระดับเกษตรกร  ท่านให้ความสนใจว่า  การจัดการความรู้จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไร  และพัฒนาราษฎรได้อย่างไร  ท่านจึงลงไปดูกระบวนการการจัดการความรู้กลุ่มแตงโมคุณภาพของ  คุณเตือนใจ  บุพศิริ  อ.ศรีสงคราม  จ.นครพนม เมื่อวันที่ 16  มกราคม  2550

Web02_resize   Web1_resize

          ท่านเกษตรจังหวัดนครพนม (สุทธิชัย  ยุทธเกษมสันต์)  รวมทั้งผมและคุณเตือนใจ  บุพศิริ  ประธานกลุ่มแตงโมคุณภาพ  ได้เล่ากระบวนการในจัดการความรู้ของกลุ่มให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมทราบ  ซึ่งท่านได้ให้ความสนใจมากว่า  การจัดการความรู้เป็นกระบวนการแรกที่ทำให้งานออกมามีคุณภาพ  เช่น  กลุ่มแตงโมคุณภาพ มีสมาชิก  200  คน  ผลิตแตงโมออกมามีคุณภาพเหมือนกันหมดทุกคน  จะต้องมีความรู้  มีเทคนิคปฏิบัติ  มีความเข้าใจที่เหมือนกันหมดทุกคน  มีกระบวนการปฏิบัตงานที่ใกล้เคียงกัน  ข้อสำคัญก็คือ   กลุ่มมีการสรุปบทเรียน (After Action Review : AAR)  อยู่ตลอด  สมาชิกคนใดมีเทคนิคใหม่ที่ประสบผลสำเร็จจะนำไปขยายผลต่อยอดทันที  ทำให้ความรู้พัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา  พัฒนาเทคนิคที่ประสบผลสำเร็จต่อเนื่องอยู่สม่ำเสมอ  ซึ่งเป็นผลดีต่อสมาชิกทุกคน

Web2_resize

ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน

           ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้กล่าวชมเชย คุณเตือนใจ  บุพศิริ  ว่าเป็นคนฉลาด  เป็นคนมีความรู้  แล้วนำความรู้มาจัดการได้อย่างยอดเยี่ยม  ยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน  อายุน้อย  อนาคตสดใส  และได้สั่งการให้ท่านเกษตรจังหวัดขยายผลและใช้จุดนี้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้  เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการความรู้ของเกษตรกร  ให้เกษตรตำบลใช้เป็นตัวอย่าง  ปรับบทบาทการปฏิบัติงานของตนเอง  ให้เกษตรกรสอนเทคนิคกันเอง  ไม่ใช่พูดได้ทุกเรื่อง  แต่ทำไม่เก่งซักเรื่อง

Web4_resize

แนะนำให้จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญา

            ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ได้แนะนำเกษตรจังหวัดนครพนมประสานกับพาณิชย์จังหวัด  จดลิขสิทธิ์ภูมิปัญญาของกลุ่มแตงโมคุณภาพทุกเรื่องที่เป็นข้อค้นพบของกลุ่ม  เช่น  การใช้แกลบรองแตงโมป้องกันเสี้ยนดิน  การใช้นมป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ  ฯลฯ

Web3_resize

           ในระดับเจ้าหน้าที่ได้แนะนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานให้งานออกมามีคุณภาพ  งานจะมีคุณภาพได้ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้นความรู้มาจัดการให้สมกับงาน  แสวงหาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ไม่หยุดนิ่ง