เริ่มเดือนมกราคมของทุกปีดิฉันซึ่งรับผิดชอบงานการเลื่อนขั้นเงินเดือนของมหาวิทยาลัยก็ต้องรีบแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้กับทุกคณะหน่วยงานทราบว่าปีนี้มหาวิทยาลัยต้องการให้สำรวจข้อมูลอะไรบ้าง  เช่น  ร้อยละของจำนวนคนที่สมควรได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ  ผู้ที่มีวันลามาสาย ผู้ที่ลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงานต่างประเทศ  เป็นต้น  สำหรับปีนี้ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะมีข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการทราบคือ คะแนนการประเมินของแต่ละบุคคล พร้อมกับการบันทึก Load Unit  จำนวน LU ของบุคลากรสายวิชาการด้วยค่ะ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน LU  ยังไม่ได้กำหนดค่ะจึงใช้คะแนนผลการประเมินฯ เป็นหลัก  อย่างไรก็ตามดิฉันกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่  หรือจะเป็นตัวดัชนีชี้วัดและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุน   ไม่ทราบว่าในหน่วยงานของท่านที่เข้ามาอ่าน blog  นี้มี LU สายสนับสนุนแล้วหรือยัง   ดิฉันต้องการความรู้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะ