เมื่อวันที่ 15 ม..ค. ผมได้รับเชิญจาก สพฐ.(สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไปเล่าประสบการณ์ทำ KM ให้คณะแกนนำ "การขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน" ฟัง  ที่โรงแรมเอสดีอเวนิวส์ กทม.  โดย สพฐ.เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเล่าประสบการณ์หลายท่าน  ผมเล่าประมาณ 25 นาที
      ดร.เลขา  ปิยะอัจฉริยะ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สกศ. ท่านหนึ่งที่ได้รับเชิญมา ท่านให้แนวคิดเชิงสังเคราะห์ทิศทางที่ควรเป็นในการเทียบเคียงกระบวนการ KM ไปสู่กระบวนการคิดในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจนและแยบยลจริงๆ 
     มีเรื่องเล่าของท่านเรื่องหนึ่งที่ผมปิ๊งแว้บมากคือ เรื่องการทำงานชอง "ชมรมตาสับปะรด" ที่ชมรมนี้ชวนโรงเรียนหลายๆโรงเอา KM มาใช้  ท่านเล่าตัวอย่างกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเก็บเกี่ยวประยุกต์ storry telling ไปใช้คือ ให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนที่ตนเองคิดว่าเป็นคนดี แล้วให้คนที่เพื่อนเลือกมาเล่าถึงความดีที่ตนเองคิดว่าทำแล้วประทับใจ คนละเรื่อง ประมาณ 15 คน  แต่พอเด็กเล่าแล้วอาจจะร้อยรัดคำพูดไม่ดีนัก  ครูจึงให้เด็กกลับไปเขียนใหม่ โดยระบุประเด็นให้ชัดเจนว่า  ทำความดีอะไร  ทำอย่างไร  พ่อ/แม่/ตนเองรู้สึกอย่างไร  สิ่งที่ตนเองประทับใจคืออะไร   แล้วเอาสิ่งเหล่านี้มาอภิปรายกันในห้อง  จะ ได้ Best Practices ด้านคุณธรรมจริยธรรมซึมซับให้แก่นักเรียนมากมาย
       ตอนนี้ ดร.เลขา และทีมงานได้ทำ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยใช้ KM เป็นฐาน" ทำกับโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ  ตอนนี้กำลังได้ผลดี