เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เผยแพร่เอกสารข่าว ว่า สปน. เตรียมจัดประชาพิจารณ์รวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกว่า 130 คน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.... ทั้งนี้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้มา 9 ปีแล้ว แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ   หลายประการ ซึ่งจะจัดประชาพิจารณ์ขึ้นในวันที่ 24 มกราคม เวลา 08.30-16.30 น. ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ โดยมีนายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ในฐานะประธานกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นประธาน