วันนี้มีชั่วโมงว่างเลยมีโอกาสมาเขียนถึงภารกิจ  ของกลุ่มวรรณกรรมคำสอน  ของโรงเรียนบ้านเม็กดำ 

         มูลเหตุจากที่มีเสียงเรียกร้องของสมาชิกกลุ่มวรรณกรรมว่าอยากออกไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวังน้ำในลำพังชู ซึ่งเป็นลำห้วยที่ล่อเลี้ยงชุมชนคนเม็กดำมาเป็นเวลานาน

      คณะครูในกลุ่มวรรณกรรมประกอบด้วย 

  •   คุณครูละมัย
  •   คุณครูบัวผิน
  •   คุณครูเสาวคนธ์
  •   คุณครูทิพยวิมล  
  •   คุณครูกรรณิการ์ 
  •   และคุณครูณัฐกานต์    

                จึงเห็นชอบว่า วันที่ 19 มกราคม 2550 นี้จะให้นักเรียนได้ไปศึกษาถึงประวัติความเป็นมา และได้สัมผัสกับบรรยากาศของการดำเนินชีวิตของบรรพบุรุษ และเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ในสถานที่จริง "ได้รับความอนุเคราะห์จากครูภูมิปัญญาคือคุณพ่อสีดา รัตนโชติ

     โดยคุณครูให้โจทย์ว่า ถ้าเราอยากออกไปเรียนรู้ เรื่องนี้แล้วเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร  ให้ไปหาคำตอบเอง ในขอบข่ายของเวลา 1 วัน

     จากการสังเกตุนักเรียนกระตือรือร้นที่จะได้ออกไปเรียนรู้มาก มีการคิดหาพาหนะที่จะต้องใช้เดินทาง การแต่งกาย อาหารการกิน การแบ่งหน้าที่ การเตรียมการนำเสนอ ฟังแล้วน่าสนุก

      พรุ่งนี้คงได้เห็นบรรยากาศความสนุกสนานจากการเรียนรู้นอกสถานที่ ที่ไม่ต้องอาศัยงบประมาณสนับสนุนของรัฐ หรือหน่วยงานใด แต่มีงบสนับสนุนทางใจของกลุ่มวรรณกรรมคำสอน โรงเรียนบ้านเม็กดำ 

        เราทำได้ (ง่ายมากถ้ามีความสมานฉันท์)