เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เดินทางไปสัมมนาเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ 5 ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น....ณ  Inter resort  อ.หนองแสง จ.อุดร ในการสัมมนา หลังจากที่ท่าน ผู้อำนวยการ ได้บรรยาย เรื่อง นโยบาย และบทบาทหน้าที่ของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ แล้ว

บุคลากรแต่ละคนได้ทำกิจกรรม.... ทบทวนที่ผ่านมา นำพาสู่อนาคต เปิดใจ...ใจเปิด ...โดยเขียนถึงงานที่ภูมิใจ และงานที่ประสบความสำเร็จ และสาเหตุของความภูมิใจ และทำให้งานสำเร็จ..... จากนั้น จึงแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5-6 คน ...ให้แต่ละคนเล่าถึงงานที่ภูมิใจและงานที่ประสบความสำเร็จ ...

หลังจากพักรับประทานอาหารว่าง...มีกิจกรรม....รวมใจสร้าง สน.บริหารและพัฒนาวิชาการ ในอนาคต...แบ่งบุคลากรเป็น 4 กลุ่ม วาดภาพที่ สน.บริหารและพัฒนาวิชาการที่อยากให้เป็น.....

หลังพักอาหารกลางวัน....บุคลากร ได้ร่วมกัน กำหนดกลยุทธ์ ที่เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ และโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองกลยุทธ์ที่กำหนด .....

หลังจากนั้น เป็นการแข่งขัน แชร์บอล และเปตอง......นักกีฬาและคนเชียร์สนุกมาก......

วันรุ่งขึ้น เช้า 8.30 น. ทุกคนรวมกันที่ห้อง

ร้องเพลง...สวัสดีวันนี้มาพบกัน สุขใจพลันทั้งฉันและเธอ ลัน ลัน ลา ลั่น ลา ละ ลา ลา..... สวัสดีแบบไทย...สวัสดีแบบฝรั่งที่สนิท .....

จากนั้นเป็นกิจกรรม Walk rally …

แต่งกลอน ... สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการที่ฉันรัก ..ร่วมกัน เพื่อสร้างความรักองค์กร....

คีบเมล็ดถั่วเขียว ส่งต่อเพื่อน....เพื่อสร้างสมาธิ และการทำงานร่วมกัน.....

เกมส์ล่าหาฆาตกร ....เพื่อฝึกการฟังเพื่อนร่วมทีม  คิดวิเคราะห์ สรุปร่วมกัน....

ลอดตาข่าย ..เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม สร้างความเชื่อใจ ไว้ใจเพื่อนในทีม......

จากนั้น แต่ละกลุ่ม สรุป รายงานแผนกลยุทธ์ของแต่ละกลุ่มภารกิจ ......

ผลของ  AAR การสัมมนา 100 % บอกว่าได้เกินความคาดหวัง ทุกคนสนุกกับการมาสัมมนา นอกจากได้งานแล้ว ยังได้ความสนิทสนม ความสามัคคี และความรัก.........ดูภาพตัวอย่างบางตอนนะค่ะ..........