วันนี้ 15 มค 50 ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีโอกาสต้อนรับแขกจากทางไกล คือ ชาว QA จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ทั้งผู้บริหาร อาจารย์ ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ( 2 คันรถตู้) โดยท่านอธิการบดี คือ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต ได้ให้เกียรติมาต้อนรับพูดคุย ตอบคำถามอย่างเปิดใจ และเป็นกันเอง รวมทั้งรองอธิการบดีฯอีกหลายท่านร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

สำหรับในการเตรียมงานในครั้งนี้ทางศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ได้เตรียมการโดยยึดแนวทางตาม SSM ( success story mapping ) ที่ได้จากความคิด เรื่องเล่าในกิจกรรม หน่วยศึกษาดูงานในฝัน (เปิดอ่านบันทึกเก่า) คือ 1) บรรยากาศการต้อนรับ 2) เป็นกันเอง 3) เห็นสถานที่จริง และ 4) นำมาปฏิบัติได้จริง

ซึ่งจากการประเมินของตัวเองในขั้นต้น ก็ ถือได้ว่าสำเร็จไปแล้วกว่า 75% คือ บรรยากาศการต้อนรับดี เป็นกันเอง และเห็นสถานที่จริง ส่วนการนำไปใช้ประโยชน์ คงจะประเมินลำบากครับ

ภาพกิจกรรม      <table border="0" align="center"><tbody>

 

             

</tbody></table> <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ขอขอบคุณ</p></span><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1. เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ (เจ้าภาพร่วม) ที่ช่วยตัดสติ๊กเกอร์ต้อนรับ บันทึกภาพ และวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ช่วยเป็นไกด์นำทีมศึกษาดูงานชมภูมิทัศน์ และสถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">3. สำนักวิทยบริการ และศูนย์นวัตกรรมไหม ที่เป็นหน่วยงานตัวอย่างดูงาน ในฐานะของการบริการวิชาการ และการวิจัย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ถือได้ว่าเป็นการทำงานแบบหลายภาคี อย่างมีส่วนร่วม</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">(เปิดอ่าน) สไลด์นำเสนอ QAMSU ของ อาจารย์ ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วันนี้ได้เจอตัวจริงอาจารย์ผู้ใช้นามแฝง ลูกหว้าที่เคยทักทายกันใน blog สองสามครั้ง เสียดายได้ทักทายพูดคุยกัน ไม่ถึง 1 นาที เพราะต่างคนต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ (เนื่องจากเวลาครึ่งวันบ่าย ซึ่งยังถือว่าน้อยมากสำหรับที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ของกันและกัน)</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>KPN