การเขียนโครงการ

  Contact

  การเขียนโครงการ  

          การเขียนโครงการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน การเขียนโครงการ เป็นการเขียนเพื่อประโยชน์ทางวิชาการประเภทหนึ่ง เพราะมีส่วนช่วยให้เกิดการวางแผนการทำงานการศึกษา การริเริ่มปฏิบัติงานใหม่ๆ ดังนั้นการจัดทำโครงการจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเขียนโครงการจึงมีความจำเป็นที่เราทุกคนต้องมีการเรียนรู้ และมีการจัดทำ

        ความหมายของโครงการ

        คำว่าโครงการ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า '' Project" และมีคำภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับ " Project" คือคำว่า "Program" ว่าโครงการ หรือกำหนดการ

        ในทางฏิบัติความหมายของ 2 คำแตกต่าง กล่าวคือโครงการ เป็นกลุ่มกิจกรรมที่กำหนดขึ้นในการดำเนินงานตามแผน ส่วนโครงการ หรือกำหนดการปฏิบัติงาน หมายถึงรายละเอียดในการดำเนินงานของกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะกำหนดขึ้นตามแผนการดำเนินงานของโครงการ

         ลักษณะสำคัญของโครงการ

         การเขียนโครงการ มีลักษณะการเขียนที่แตกต่างไปจากการเขียนประเภทอื่นๆ โครงการที่ดีควรมีลักษณะดังต่อไปนี้

         1. ต้องมีระบบ โครงการต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการ ถ้าส่วนใดเปลี่ยนแปลงไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนอื่นๆ ตามไปด้วย

          2. ต้องมีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการดำเนินงานให้ชัดเจน วัตถุประสงค์ต้องมีคามเป็นไปได้ และสอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ

          3. ต้องเป็นการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีข้อบกพร่อง จึงควรแก้ไขและปรับปรุง โครงการจึงเป็นการดำเนินงานเพื่ออนาคต

           4. เป็นการทำงานชั่วคราว โครงการเป็นการทำงานเฉพาะกิจเป็นคราวๆ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา ไม่ใช่การทำงานประจำ หรืองานปกติ 

         ความสำคัญของโครงการ

      เนื่องจากโครงการ เป็นสารที่เรียบเรียงขึ้นเป็นขั้นตอน และมีแผนปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น โครงการจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแผนการดำเนินงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานทุกแห่ง

     การวางแผนโครงการ มีกระบวนการ และขั้นตอน เช่นเดียวกับการวางแผนโดยทั่วไป คือประกอบด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาถึงอุปสรรค ปัญหา ค้นหาโอกาส เลือกแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ หรือวิถีทางที่ดีที่สุดและกระบวนการสุดท้าย คือการตรวจสอบ ทบทวน และการประเมินโครงการ ดังนั้นโครงการจึงมีความสำคัญต่อแผนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

      1. ช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหา และภูมิหลังของการทำงาน

      2. ช่วยให้การปฏิบัติงานตามแผน

      3. ช่วยให้แผนงานมีความชัดเจน

      4. ช่วยให้แผนงานมีทรัพยากรใช้เพียงพอ

      5. ช่วยให้แผนงานมีความจำเป็น

      6. ช่วยลดความขัดแย้ง

      7. สร้างทัศนคติที่ดี

      8. สร้างความมั่นคงให้กับแผนงาน

      9. สามารถควบคุมการทำงานได้สะดวก ไม่ซำซ้อน เพราะงานได้แยกออกเป็นส่วนๆ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ทาโร่

Post ID: 72765, Created: , Updated, 2012-02-11 17:03:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #โครงการ

Recent Posts 

Comments (1)

สิ่งสำคัญ นอกจากจะเขียนโครงการเสร้จเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการบริหารโครงการ และการประเมินโครงการ