ในฐานะที่สำนักงานจังหวัดชุมพร รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร โดยดำเนินการ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และ 2 เป็นการดำเนินการให้ส่วนราชการ ในจังหวัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รู้จักและสามารถใช้เครื่องมือ "KM" ได้ ส่วนที่ 3 เป็นการให้ความรู้ใหม่ในเชิงวิชาการ

ในช่วงแรกยอมรับว่า การดำเนินการอาจมีความสับสนไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ ต้องใช้เวลาในการศึกษา แม้ว่าได้รับฟังการบรรยายในเชิงทฤษฎี และได้ฝึกปฏิบัติ แต่ยังมองไม่เห็นภาพ แถมยังสับสนด้วยซ้ำว่า จะทำขั้นตอนไหน ก่อนขั้นไหน ทำให้ต้องกลับมาอ่านทฤษฎีทั้งหมด อีกครั้ง พร้อมกับอ่านวิธีการปฏิบัติ ที่แต่ละชุมชนดำเนินการ ใน"จดหมายถักทอสายใย" ของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เมื่ออ่านความต่อเนื่องในจดหมายแต่ละฉบับ ผนวก กับการฝึกปฏิบัติที่อาจารย์วิจารณ์ พานิช ได้มาสาธิต get idea เลยค่ะ มันเหมือนการบรรลุ ปิ้ง เข้ามาในหัว เลยว่า มันเป็นอย่างนี้นี่เอง ยอมรับค่ะว่า ไม่ทำไม่รู้  

ดังนั้น เมื่อได้นำมาปฏิบัติกับส่วนราชการใหม่ 75 หน่วยงาน ซึ่งอบรมและฝึกปฏิบัติไปแล้ว 38 หน่วยงาน เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2548 เข้าที่เลย แม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัติการทำตารางอิสรภาพ แต่เกิดขั้นตอนการทำ KM ที่ไม่สับสน   ถ้าใครที่ได้มาดูการอบรมในครั้งนั้น จะเห็นภาพการมีส่วนร่วมที่ดีในแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มซึ่งแบ่งตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง จะร่วมคิด KV หา CC หลัก และ CC ย่อย  ในกลุ่มซึ่งมีประธาน เลขา ผู้ช่วยเลขา จะมีหน้าที่ในการส่งงาน ตรวจงาน ตามบทบาทของตัวเอง

อยากจะบอกว่าตอนนี้มีความสุขมากค่ะ (แม้ว่าในช่วงแรกเสียใจ บั่นทอนจิตใจมาก ๆๆๆๆ)  ที่ได้นำเรื่อง การจัดการความรู้เข้ามาให้ส่วนราชการ หน่วยงานจังหวัดชุมพรได้รู้จัก ซึ่งอาจจะเป็นภาระของหน่วยงาน แต่เป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่ส่วนราชการ น่าจะได้ใคร่ครวญ  แม้ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์มากนัก หรือ เข้าถึงความเป็นชุมชนนักปฏิบัติตลอดกาล แต่ครั้งหนึ่งเราได้ทำ และอาจทำได้

การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่สามารถผ่านมาได้ถึงขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ขอบคุณ  คุณพรสกล ณ ศรีโต ผู้ลงทั้งแรงและใจ ก็กระไรอยู่ 

บันทึกโดย  นางจุรีรัตน์  จันทร์ภักดี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6ว สำนักงานจังหวัดชุมพร ผู้รับผิดชอบโครงการฯ