นิยามศัพท์


          เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในคำบางคำหรือประโยคบางประโยคที่สำคัญ  และปรากฏอยู่หลายแห่งในร่างเอกสารฉบับนี้  จึงให้คำจำกัดความหรือนิยามศัพท์ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้
       1.   เครือข่าย  หมายถึง  การที่บุคคล  กลุ่มบุคคล สถานศึกษา  องค์การหรือหน่วยงานมี
ปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  หรือเชื่อมโยงกันเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  ประสบการณ์และการปฏิบัติงานร่วมกัน  ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
      2. รูปแบบเครือข่าย  หมายถึง  ลักษณะหรือวิธีการมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของบุคคล กลุ่มบุคคล  สถานศึกษา  องค์การหรือหน่วยงานกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.)  หรือเชื่อมโยงกันเอง  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ   ประสบการณ์และการปฏิบัติงานร่วมกัน ในการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     3. หน่วยงานเครือข่าย  หมายถึง  ลักษณะหรือวิธีการมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  ระหว่างสถานศึกษาหรือองค์การหรือหน่วยงานหนึ่ง  กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา     (สค.บศ.)  หรือกับสถานศึกษาหรือองค์การหรือหน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  ประสบการณ์และการปฏิบัติงานร่วมกัน   ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     4. บุคคลเครือข่าย  หมายถึง  ลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ระหว่างบุคคลหนึ่ง กับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) หรือกับบุคคลอื่น  เพื่อแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศ  ประสบการณ์และการปฏิบัติงาน ร่วมกัน ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
     5. มาตรฐานเครือข่าย  หมายถึง  ลักษณะพื้นฐานสำคัญบางประการ  ที่มีความเป็นรูปธรรมของหน่วยงานเครือข่ายและบุคคลเครือข่าย   ซึ่งสามารถคาดคะเนได้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ และเชื่อมั่นได้ว่าหากหน่วยงานเครือข่ายและบุคคลเครือข่ายมีลักษณะพื้นฐาน
ดังกล่าวแล้ว จะสามารถดำเนินการพัฒนาครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
     6. กลไกการบริหารเครือข่าย   หมายถึง   ลักษณะหรือแนวทางหรือข้อตกลงในการปฏิบัติที่รับทราบร่วมกันระหว่างสถาบันพัฒนาครู   คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  (สค.บศ.)  กับหน่วยงานเครือข่ายหรือบุคคลเครือข่าย ให้มีการปฏิบัติหรือประสานการปฏิบัติหรือร่วมกันปฏิบัติ  ในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาความเห็น (0)