ขอบเขต


   ในการพัฒนาระบบมาตรฐานเครือข่ายที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ มีขอบเขตการพิจารณาดังนี้
                1. ประเภทของเครือข่าย  ดำเนินการพิจารณาเฉพาะเครือข่าย  2  ลักษณะ   คือหน่วยงานเครือข่ายและบุคคลเครือข่ายเท่านั้น  สำหรับลักษณะการพัฒนาในวิธีการทางไกล  โดยใช้สื่อเอกสารหรือสื่อ       อิเลคโทรนิคต่างๆ  ถือว่าเป็น วิธีการที่นำมาสนับสนุนการดำเนินการในหน่วยงานเครือข่ายและบุคคลเครือข่าย
                2. เป้าหมายการพัฒนาจากเครือข่าย จะมุ่งให้บริการการพัฒนาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนิยามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ..2542  เท่านั้น  สำหรับในส่วนของคณาจารย์จะส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาที่คณาจารย์สังกัดหรือตัวคณาจารย์ได้มีการพัฒนาตนเอง  จากผลประโยชน์ในกองทุนพัฒนาครู    คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายระบุไว้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานหน่วยงานและบุคลากรเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาความเห็น (0)